Inici El Consell Tràmits
 

Premi Imagesport de MenorcaDarrera modificació: 05/03/2019Objecte del Tràmit: L'objectiu d'aquesta convocatòria és obrir un concurs de curtmetratges amb la col·laboració de l'associació Tanagra, encarregada del Festival Internacional de Cinema de Menorca, i premiar la tasca de creació de curts que transmetin els valors implícits en l'activitat física i l'esport entre la població en edat escolar i entre tots els agents implicats.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Els beneficiaris poden ser entitats esportives, clubs esportius i les delegacions a Menorca de les federacions esportives de les Illes Balears, tots ells degudament inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General d'Esports de la CAIB i d'almanco un any d'antiguitat.
No poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
 
Requisits a complir: 1. Les obres presentades han de transmetre, mitjançant la imatge, els valors implícits a l'esport.
2. La durada mínima i màxima del curt ha de ser d'entre 3 i 5 minuts, títol i crèdits exclosos. Es descartaran tots els treballs que no hi arribin o que superin aquest temps.
3. Els materials emprats per al curt poden estar enregistrats amb qualsevol mitjà digital, inclosos càmera de telèfon mòbil, càmera digital, etc.
4. Els curts han de ser inèdits i no haver estat presentats a cap altre concurs o certamen.
5. Si es fa servir música, ha d'estar lliure de drets.
6. Els protagonistes han de ser fillets/filletes entre 6 i 16 anys que pertanyin a un club esportiu amb domicili a Menorca i que participi en l'esport a l'edat escolar.
7. Tots els participants han de comptar amb l'autorització de cessió dels drets d'imatge signada pels representants dels clubs esportius, i en el cas dels menors d'edat l'autorització dels drets d'imatge signada pels tutors legals.
8. Una mateixa entitat pot presentar només 1 curtmetratge.

 
Documentació a presentar: Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l'apartat següent s'han de presentar dins el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.
S’han de presentar respectant estrictament les normes referents a l’anonimat dels concursants, per aquest motiu s'han de presentar dos sobres:
Sobre A, sobre tancat, amb el nom del concurs ImagEsport i un pseudònim a l'exterior, que contengui un llapis de memòria o un CD amb el curtmetratge que es presenta.
Sobre B, sobre tancat, amb el nom del concurs i el pseudònim a l'exterior, que contengui la documentació següent:
a) Nom de l'entitat esportiva que es presenta al concurs, amb indicació del número de registre a la Direcció General d'Esports
b) Títol del curtmetratge i pseudònim amb què es presenta
c) Còpia del CIF de l'entitat esportiva
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i NIF del representant.
e) Autorització per a l'ús dels drets d'imatge signada pels pares/mares/tutors en el cas dels menors o pel club esportiu en la resta de casos (annex IV).
f) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè ho comprovi, a través de l’Agència Tributària, d'acord amb el model que consta com a annex II d'aquestes bases).
g) Declaració del responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que les obres presentades no han estat exposades ni presentades a altres concursos o premis anteriorment, d'acord amb el model que consta com a annex I d'aquestes bases.
h) Document de designació de compte bancari segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, que consta com a (annex III).
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres c i h si aquesta ja consta en els arxius del Consell Insular de Menorca. En aquest cas s’ha de fer constar expressament a l'annex I, i manifestar que la situació que posen en evidència aquests documents continua vigent actualment.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
---
Terminis de ciutadà: Fins el 3 de juny de 2019.
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: