Inici El Consell Tràmits
 

Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de MenorcaDarrera modificació: 01/06/2021

Tramitar

Objecte del Tràmit: Tal com exposa la Llei 19/2013, el dret d'accés a accedir a informació pública es recull en els termes que preveu la Constitució article 105.b), entenent-se com informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que estiguin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Serveis Generals
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
 
Requisits a complir: Per a la sol·licitud és imprescindible la identificació personal, nom, DNI i dades de contactes per poder tramitar la resposta.
 
Documentació a presentar: ---
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Els interessats podran sol·licitar qualsevol documentació que no estigui subjecta als límits especificats (veure observacions).
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: 1 mes, ampliable a 2 en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies pot donar lloc a l’exigència de taxes.
Resposta al ciutadà: Preferentment per via electrònica.
 
Marc Legal: Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori.
 
Observacions: Límits al dret d'accés a la informació pública.
El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria fer mal a una persona o l'interès públic.
Aquests límits estan definits en la Llei i són els següents:
- La seguretat nacional
- La defensa
- Les relacions exteriors
- La seguretat pública
- La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
- La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
- Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
- Els interessos econòmics i comercials
- La política econòmica i monetària
- El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
- La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
- La protecció del medi ambient

 


Documents Relacionats: