Inici El Consell Tràmits
 

Concurs de joieria "Menorca Talaiòtica" 2019Darrera modificació: 06/03/2019Objecte del Tràmit: El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca vol estimular i fomentar la creativitat entre estudiants, treballadors i persones relacionades amb la joieria, per tant aprofitant la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni de la Humanitat, vol premiar obres que tenguin relació amb la Cultura Talaiòtica.

Així mateix, amb la finalitat de promoure l'activitat joieria a Menorca, considera oportú crear aquest premi per tal d'oferir als nous artistes la possibilitat de veure reconeguda la seva obra i, per tant, donar promoció del sector joier.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden participar en aquest premi totes les persones que tenguin algun tipus de vinculació amb l'àmbit de la joieria.
En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries d'aquest premi les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
 
Requisits a complir: Les obres que es presentin al premi han de complir els requisits següents:
1. Només s'admetrà una joia per participant.
2. Les joies presentades hauran d'estar inspirades en els monuments i restes talaiòtiques que es troben a l'illa de Menorca.
3. Les joies presentades hauran de ser originals i no haver participat en cap altre concurs.
4. Les obres han de ser portables i realitzades amb materials propis de la joieria o qualsevol altre, sempre que no procedeixin d'espècies protegides.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds per participar en aquest premi s’han de presentar respectant estrictament les normes referents a l’anonimat dels concursants, per la qual cosa s’han de presentar sense cap tipus de signatura o identificació de l’autor/a i s’han d'acompanyar de dos sobres, A i B, tancats i separats, en cadascun dels quals ha de constar la inscripció: CONCURS DE JOIERIA MENORCA TALAIÒTICA 2019 DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA i el pseudònim amb què es presenta. Si els sobres no es presenten d’acord amb el que s’ha indicat, no s’admetran a concurs.
El Consell Insular de Menorca vetllarà per mantenir l’anonimat de les persones participants durant tot el procés de concurs.
2. Els sobres tancats i separats han de contenir la documentació següent:
- Sobre A: hi ha de constar la informació sobre l’obra que es presenta a concurs, en paper i en suport informàtic.
a) Representació gràfica de la peça realitzada amb tècniques manuals o digitals a una mida màxima de DIN A3
b) Fitxa tècnica
c) Memòria conceptual de la joia presentada
d) Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta
- Sobre B: hi ha de constar la informació següent respecte de l’autor/a de l’obra presentada:
a) Sol·licitud de participació en el Concurs de Joieria Menorca Talaiòtica 2019 del Consell Insular de Menorca, annex 1 d'aquestes bases, en què ha de constar:
- Nom i llinatges de l’autor/a
- Domicili, adreça electrònica i telèfon de contacte de l’autor/a
- Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta
- Declaració responsable sobre el caràcter original i inèdit de l’obra presentada
b) Fotocòpia acarada del DNI de l’autor/a.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). Annex 2 d’aquestes bases.
d) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar, a través de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social marcant la casella corresponent de l'annex 1 d’aquestes bases.
e) Document de designació de compte bancari del sol·licitant d’acord amb el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament. Annex 3 d’aquestes bases.
3. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat anterior es poden presentar, fins al 30 de setembre de 2019, als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu del CIM de Maó (plaça de la Biosfera, 5), a les oficines administratives de Ciutadella (plaça de la Catedral, 5) i als ajuntaments de Menorca que tenguin subscrit conveni amb el CIM per a la prestació d’aquest servei. Així mateix, es poden presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú, de les administracions públiques.
En el moment de presentar la documentació es lliurarà el corresponent document acreditatiu de participació.
L’embalatge, transport i assegurança de les obres seran per compte dels participants.
4. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 36 82 16
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la joia juntament amb la documentació exigida.
Terminis de ciutadà: Fins el 30 de setembre de 2019
Terminis del Consell Insular: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: