Inici El Consell Tràmits
 

Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socialsDarrera modificació: 10/08/2016

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’autorització administrativa és l’acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques competents en serveis socials reconeixen que un servei o una actuació compleix, abans de l’inici de les activitats objecte de l’autorització, els requisits i els estàndards mínims de qualitat establertes en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i en la normativa que la desplega, amb l’objectiu de poder garantir una assistència adequada a les persones destinatàries.
Quan la titularitat d'un servei sigui objecte de transmissió, l’entitat transmissora ha de sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’autorització per al canvi de titularitat.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social i família
 
Qui ho pot demanar: L'entitat transmissora del servei.
 
Requisits a complir: L’entitat i el servei objecte de transmissió han d’estar prèviament inscrits en el Registre Unificat de Serveis Socials i aquest darrer autoritzat i/o acreditat, en el seu cas.
 
Documentació a presentar: L’entitat interessada ha de presentar la sol·licitud d’autorització d’acord amb el model facilitat pel Consell Insular de Menorca. A aquesta sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) L'informe explicatiu que inclogui les causes del canvi, la repercussió en el desenvolupament de les prestacions, l'estat actual i l'estat futur que es preveu i el nombre de persones usuàries en el moment del canvi.
b) Els documents acreditatius de la novació subjectiva o el precontracte relatiu a la formalització del canvi de titularitat.
c) La còpia del DNI o CIF.
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d'una persona jurídica, s'hi ha d'adjuntar una còpia de l'acta de constitució o de l'escriptura pública de constitució, inscrita degudament en el registre corresponent, així com dels estatuts corresponents i de l'apoderament de la persona representant.
e) El compromís del nou titular de subrogar-se en totes les obligacions que tingui pendents amb l'administració, amb les persones usuàries i amb els treballadors.
f) La quantia i la destinació del finançament públic rebut, si escau.
g) Aquella altra documentació que fixi la normativa sectorial de regulació.
No obstant això, no és necessària la presentació de la documentació que ja és en poder del Consell Insular de Menorca. En aquest cas, la persona interessada ha d’indicar en la sol·licitud els documents de què es tracta i l’expedient en què consten, i adjuntar-hi una declaració responsable que aquesta documentació no ha sofert cap modificació.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó.
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1.- Presentar emplenat el model de sol·licitud facilitat perquè sigui enregistrat d’entrada, junt amb la documentació que l’ha d’acompanyar.
2.- Si és el cas, trametre la informació i documentació que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
3.- Mantenir les dades facilitades actualitzades en tot moment.

Terminis de ciutadà: L’autorització s'ha de sol·licitar abans de la transmissió del servei.
Terminis del Consell Insular: El Consell Insular de Menorca haurà de dictar i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi estat enregistrada. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Pe escrit.
 
Marc Legal: Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 123/2001, de 19 d'octubre de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. (Parcialment derogat per l'anterior).

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: 1.- La resolució concedint l’autorització, així com les incidències que es puguin produir, s’inscriuran d’ofici en el Registre Unificat de Serveis Socials.
2.- Les entitats que prestin serveis socials o organitzin actuacions específiques dins d’aquest àmbit, i que hagin obtingut l’autorització corresponent, han de complir les obligacions que es relacionen en l’article 29 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autorització pel canvi de titularitat de serveis socials
Decret 10/2013, de 28 de febrer, de Registre Unificat de Serveis Socials de les I. Balears
Decret 86/2010, de 25 de juny
Decret 123/2001, de 19 d'octubre
Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico