Inici El Consell Tràmits
 

Document de Qualificació Artesanal (DQA)Darrera modificació: 03/11/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir el Document de Qualificació Artesanal (DQA) per empreses
 
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Artesania
 
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar el document de qualificació artesanal les unitats econòmiques legalment constituïdes que, amb caràcter habitual, duen a terme alguna activitat compresa en el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears (article 5 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic).
 
Requisits a complir: D’acord amb l’article 5 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic, els requisits necessaris per obtenir el document de qualificació artesanal són els següents:
a) Que l’activitat desenvolupada tengui caràcter preferentment manual, que no es perdi aquest caràcter per l’ús de maquinària auxiliar i que origini un producte individualitzat.
b) Que la persona responsable de l’activitat de l’empresa sigui un artesà que posseeixi la carta de mestre artesà i dirigeixi i controli tot el procés productiu, i hi participi.
c) Tenir el domicili social i la producció a l’illa on se sol·licita el document.
d) Disposar d’un taller amb les condicions necessàries per exercir l’ofici.

Per renovar el document de qualificació artesanal és necessari complir els requisits exigits per obtenir-lo i la permanència en l’exercici de l’activitat artesana per a la qual es va expedir.
 
Documentació a presentar: Els sol·licitants hauran de presentar una instància específica, segons sigui per l’obtenció o per la renovació del document de qualificació artesanal.

Per l’obtenció o la renovació del document de qualificació artesanal, cal presentar:
a) Escriptura de constitució, estatuts i, si s’escau, modificacions ulteriors degudament inscrites en el registre corresponent.
b) Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat i còpia de l’escriptura de poder suficient atorgada a favor seu, si s’escau.
c) Còpia del CIF de l’entitat.
d) Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques (es pot substituir per un certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT).
e) Certificat d’alta en la Seguretat Social dels treballadors de l’empresa o certificat de no tenir treballadors assalariats.
f) Declaració responsable del mestre artesà que presta el seus serveis exclusivament en l’entitat sol·licitant.
g) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora i del procés d’elaboració.
h) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
i) Justificant del pagament de la taxa que correspongui (per obtenció o per renovació).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó- Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
- Emplenar i signar la sol·licitud específica
- Presentar la documentació requerida
- Realitzar el pagament de la taxa corresponent


Terminis de ciutadà: No hi ha termini
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: 2021: 51,59 € per l’obtenció i 5,16 € per la renovació.
Resposta al ciutadà: Notificació per correu postal o per via telemàtica, segons correspongui.
 
Marc Legal: - Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121, de 06/09/2014), modificat per la Disposició final dinovena de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB Núm. 180 de 20 d’octubre de 2020).
- Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132, de 5 de setembre), que aprova la versió consolidada del Repertori d’Oficis Artesans i les definicions corresponents.
- Llei 4/1985 de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania (BOCAIB núm. 14, de 20/05/1985).
- Llei 8/1999, de 12 d’abril d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB núm. 51, de 24/04/1999).
- Decret 103/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 18/07/2000).
- Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'art. 2 i 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears i les Ponències Tècniques (BOIB núm. 23, de 14/02/2009).

 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: Aquesta acreditació artesanal s'ha de renovar cada 5 anys.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Sol·licitud de Document de Qualificació Artesanal DQA
Sol·licitud de renovació de Document de Qualificació Artesanal DQA
Solicitud de Documento de Calificación Artesanal DQA
Solicitud de renovación de Documento de Calificación Artesanal DQA
Repertori d'Oficis Artesans (ROA)
Repertorio de Oficios Artesanos (ROA)
Decret 41/2014, de 5 de setembre, d'artesania (BOIB 121, de 6 de setembre de 2014)
Decret 6/2009, de 6 de febrer, sobre la Comissió d'artesania a de les illes Balears
Decret 103/2000, de 7 de juliol, que regula la Comissió d'artesania de les illes Balears
Llei 4/1985, de 3 de maig, d'ordenació d'artesania
Model de sol·licitud d'expedició o renovació de carnet
Modelo de representación apud acta electrònico
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca