Inici El Consell Tràmits
 

Llicències de pesca fluvialDarrera modificació: 02/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència de pesca fluvial (expedició o renovació). Té una validesa d'un any.
En el cas de l'illa de Menorca, les úniques aigües fluvials existents es troben ubicades dins de s'Albufera des Grau, que és un espai que disposa d'un pla d'ordenació de recursos naturals (PORN) i que està legislat per la Llei d'espais de rellevància ambiental (LECO).
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori.
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major de 18 anys. Les persones majors de 14 anys no emancipades poden practicar la pesca fluvial, sempre i quan disposin de l'oportuna autorització expressa i per escrit per part de qui ostenti la seva representació legal.
 
Requisits a complir: Tenir 14 anys d'edat
No estar inhabilitat per a l'obtenció de la llicència de pesca fluvial
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
2. Fotocopia DNI o passaport en el cas d'estrangers
3. Llicència caducada si es tracta d'una renovació
4. Fotocopia DNI del tutor o representant legal, en cas de ser major de 14 anys i menor de 18
5. Justificant de jubilació o pensionista, si escau
6. Comprovant del pagament de la taxa corresponent
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadena (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó - Plaça de la Catedral, 5 07760 Ciutadella
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud per a l'expedició o renovació de la llicència de pesca fluvial
2. Adjuntar la documentació sol·licitada i pagar la taxa, si escau
3. Signar i recollir la llicència de pesca fluvial

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: Dos mesos
Tarifes aplicables: 2021: 15,04 euros (excepte les persones pensionistes i les majors de 65 anys, per a les quals la llicència és gratuïta).
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
 
Marc Legal: - Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006
- Ordre de vedes de la temporada de caça vigent
- Pla d'ordenació de recursos naturals de s'albufera des Grau (PORN), publicat al BOIB núm. 82 de 10 de juny de 2003
- Llei 5/2005, d'espais de rellevància ambiental (LECO), publicada al BOIB núm. 85 de 4 de juny de 2005
- Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Relació de les taxes de caça i pesca fluvial per a l'any en curs
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Quadre resum dels períodes hàbils de caça de la temporada vigent (VEDATS)
Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
Llei 6/2006 de 12 d'abril, balear de caça i la pesca fluvial
Pla d'ordenació de recursos naturals de s'albufera des Grau (PORN), publicat al BOIB núm. 82 de 10 de juny de 2003
Llei 5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)
Ordre de vedes de caça de la temporada 2021/2022
Model de sol·licitud de llicència de pesca fluvial (pdf amb camps de formulari)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico