Inici El Consell Tràmits
 

Llicències de caçaDarrera modificació: 02/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència de caça (expedició o renovació). Es pot expedir per 1, 2 o 3 anys.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major de 18 anys. Les persones majors de 14 anys no emancipades, o de 16 anys per a la pràctica de caça major, poden practicar la caça, sempre i quan disposin de l'oportuna autorització expressa i per escrit per part de qui ostenti la seva representació legal.
 
Requisits a complir: Tenir 14 anys d'edat.
No estar inhabilitat per a l'obtenció de la llicència de caça.

Documents que han d'acompanyar les llicències de caça:
- Assegurança obligatòria del caçador
- DNI
- Permís i guia d'armes
- Autorització del titular del vedat
- Autoritzacions específiques exigides a l'ordre de vedes
- Còpia de notificacions per a sistemes d'excepció
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
2. Fotocopia DNI o passaport en el cas d'estrangers
3. Llicència caducada si es tracta d'una renovació
4. Llicència vigent de la federació de caça, si escau
5. Fotocopia DNI del tutor o representant legal, en cas de ser major de 14 anys i menor de 18
6. Justificant de jubilació o pensionista, si escau
7. Comprovant del pagament de la taxa corresponent
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó - Plaça de la Catedral, 5 07760 Ciutadella
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud per a l'expedició o renovació de la llicència de caça
2. Adjuntar la documentació sol·licitada i pagar la taxa, si escau
3. Signar i recollir la llicència de caça

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: Es tracta d'un tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Consultar la relació de taxes del document adjunt (gratuïta per a persones pensionistes i majors de 65 anys)
Resposta al ciutadà: Personalment. Al seu domicili a través de correu certificat
 
Marc Legal: - Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006
- Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
- Ordre de vedes de la temporada de caça vigent
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: CAÇADOR/A, recordau que, a més d'altres pràctiques, està prohibit:
· Caçar a menys de 100 m de nuclis urbans i rurals, edificis habitables aïllats, edificis agraris o ramaders, jardins i parcs públics, àrees recreatives i zones d'acampada.
· Caçar a menys de 25 m de vies fèrries i camins d'ús públic.
· Disparar en direcció als nuclis urbans, cases, carreteres, camins o vies fèrries, si els projectils poden arribar a la zona de seguretat dels apartats anteriors.
· Caçar a terrenys de conreu i a repoblacions quan hi hagi perill de danyar plantes o collites.
· Caçar des de vehicles o embarcacions.
· Caçar al vespre.
· Caçar amb escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de 2 cartutxos.
· Caçar amb xarxes, llevat dels filats de coll autoritzats.
· Caçar amb magnetòfon o reclam mecànic.
· Caçar en època de veda.
· Caça amb poca visibilitat (neu, pluja, boira).
· Caçar a menys de 30 m de menjadors i abeuradors d'espècies cinegètiques.
· Totes les prohibicions esmentades a la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, i a la Llei 3/2013 que la modifica.

Recordau la prohibició d'emprar verins i l'obligació de denunciar-ho si ho detectau.

Recordau que les llicències de caça expedides amb la bonificació per estar federat, han d'anar acompanyades sempre de la llicència federativa.

 


Documents Relacionats: