Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts de minimis per al sector equí de MenorcaDarrera modificació: 05/10/2019Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions de promoció i divulgació dutes a terme des de dia 1 de novembre de 2018 a 30 d’octubre de 2019, pels agents del sector equí de Menorca per tal d'impulsar i dinamitzar aquest sector.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser beneficiaris de les ajudes convocades mitjançant aquesta Resolució les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda tenguin els equins a explotacions de bestiar equí, degudament inscrites en el Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA).

La comprovació de la inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA) es realitzarà d’ofici, excepte manifestació contrària del peticionari, ja que amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda s’entén atorgada aquesta autorització. El titular haurà de facilitar el nombre de REGA.

2. Els beneficiaris hauran de desenvolupar la seva activitat dins l’àmbit territorial de Menorca. (Annex I)

3. No obstant això, no poden ser beneficiaris:

a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (annex II).

b) Els sol·licitants que, en el moment de dictar-se la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, per part de l'òrgan instructor, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

c) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 15.000€ o 200.000€ (segons li sigui d'aplicació la base 5.2).
 
Requisits a complir: Serà objecte de subvenció les següents activitats realitzades des de dia 1 de novembre de 2018 a dia 30 de octubre de 2019:
a. Borses de viatge
b. Promoció i divulgació
c. Jornades formatives

 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a. Si el sol·licitant és persona física, NIF
b. Si el sol·licitant és persona jurídica, l’escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.
c. Si el sol·licitant és persona jurídica, CIF del sol·licitant.
d. Passaport del cavall
e. Targeta sanitària equina
f. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua el signant de la sol·licitud i, en el seu cas, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que el signi una persona diferent.
g. Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
h. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
i. Còpia del NIF del representant.
j. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
k. Declaració de minimis (annex III)
l. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
m. Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
n. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.
B. Documentació específica
o. Documentació relativa a la justificació de la subvenció (veure base 14)
p. Nombre de REGA de la situació de cada equí.
q. Acta de la competició o qualsevol altre document que acrediti la participació en la carrera subvencionada.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels convenis adequats que li ho permetin (annex I).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), c), h) i i) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 30 d'octubre de 2019
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria dels ajuts de minimis per al sector equí de Menorca per a 2019
Bases dels ajuts de minimis per al sector equí de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al sector equí de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al sector equí de Menorca (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al sector equí de Menorca (annex 3)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al sector equí de Menorca (annex 4)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per al sector equí de Menorca (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico