Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associatsDarrera modificació: 18/08/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquestes bases és establir i regular els ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar estades terapèutiques o residencials en centres ubicats fora de l’illa de Menorca i a subvencionar desplaçaments i allotjaments de les persones usuàries d’aquests centres o dels seus familiars.

Les estades terapèutiques o residencials estan adreçades a l’atenció de persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, així com a abordar situacions en les quals es presentin dificultats per addiccions o trastorns de conducta.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social i família
 
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar la subvenció les persones que compleixin els requisits següents:

- Estar empadronat en un municipi de Menorca en el moment de presentar la sol·licitud, excepte en els casos de petició de renovació d’ajuts concedits en anteriors convocatòries respecte del mateix recurs que es sol·licita.
- Ser major de 18 anys o bé menors emancipats.
- Estar inclòs dins els sectors de població objecte de la convocatòria, és a dir, persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, persones que presenten dificultats per addiccions, o situacions de desprotecció de menors.
- Acreditar, mitjançant informes professionals, la necessitat de recurs residencial o terapèutic i la impossibilitat o la no adequació d'accés a un recurs adient a la xarxa pública de serveis socials o de salut de Menorca.
 
Requisits a complir: Aquests ajuts abasten la classificació següent segons les necessitats que s’hagin d’atendre:

a) Ajuts per estades en centres residencials o terapèutics

Centres terapèutics o residencials d’atenció a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental.
Centres terapèutics o residencials d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Centres terapèutics o residencials d’atenció a persones amb discapacitat física.
Centres d’atenció per a persones amb algun tipus d’addició.
Centres d'atenció a persones amb trastorns de conducta.

b) Ajuts per transport i desplaçaments

Desplaçaments de la persona beneficiària de l'estada en el centre terapèutic o residencial.
Desplaçaments d'acompanyants, en aquells casos en què sigui necessari.
Desplaçaments per a visites de familiars, quan sigui recomanable per a l’adequada evolució de la persona o per tal que participi en sessions terapèutiques familiars.
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds s’han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.
La documentació es pot presentar a través dels serveis socials comunitaris de l’ajuntament on resideixi el beneficiari, o a través dels serveis socials especialitzats del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb el que disposa la base vuitena següent, i han d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) Informe social i proposta de finançament emesa pels serveis socials comunitaris bàsics que corresponguin.
b) DNI de la persona beneficiària i del sol·licitant, si és una persona distinta de la persona beneficiària.
c) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, i còpia acarada del DNI del representant.
d) Certificat d'empadronament de la persona beneficiària.
e) llibre de família de la persona beneficiària.
f) Justificació dels ingressos o les rendes de la persona beneficiaria i de la seva unitat familiar.
g) Declaració responsable signada per la persona beneficiària o pel sol·licitant si és una persona distinta de la persona beneficiària, de no haver rebut ajuts econòmics, en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte o, en el cas d’haver-ne rebut, que no cobreixin totalment la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantia rebuda (annex individual núm. 2).
h) Els informes socials, psicològics i mèdics que corresponguin i que justifiquin les circumstàncies que motiven la petició de l'ajut, així com informació sobre les característiques del centre sol·licitat. Quan la persona ja resideixi al centre i es demani una renovació de l’ajut, un informe de l’equip terapèutic corresponent en el qual es reculli el pla de treball i l’evolució de l’usuari.
i) Certificat oficial del grau de discapacitat o resolució de reconeixement de situació de dependència, en el seu cas.
j) Declaració responsable signada la persona beneficiària, o pel sol·licitant si és una persona distinta de la persona beneficiària, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003, el model de la qual s’adjunta com a annex 4 d’aquestes bases.
k) Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o la unitat familiar que sol·licita l’ajuda.
l) Document de designació de compte bancari de la persona beneficiària o del seu representant, en el seu cas, segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General d’aquest Consell Insular, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 3).
m) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l’Administració estatal i local mitjançant els corresponents certificats, que es poden substituir per la declaració responsable a què es refereix l’article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions, si la quantia màxima que es pot atorgar a cada beneficiari no supera en la convocatòria l’import de 3.000 euros. També es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’han d’aportar els certificats corresponents.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins l'1 de novembre de 2017
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web sobre adopcions i acolliments Web sobre adopcions i acolliments Aquí podeu informar-vos dels tràmits i procediments que s'han de seguir per adoptar o acollir un menor.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web de l'Escola de Salut Pública Web de l'Escola de Salut Pública L’Escola de Salut Pública gaudeix d'una àmplia trajectòria al servei de la formació i innovació científica en el camp de la salut pública
Projecte ITACA Projecte ITACA ITACA és un estudi d'avaluació de l'efectivitat d'un tipus d'intervenció en una sèrie d'Instituts d'Educació Secundària amb la finalitat de disminuir la prevalença del tabaquisme.
Salut jove Salut jove
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS