Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als jovesDarrera modificació: 30/05/2019Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de joventut.
L’objecte dels ajuts és col·laborar amb els ajuntaments en el finançament dels projectes de d'activitats que ofereixen durant tot l'any els serveis d'informació juvenil i els casals de joves a la gent jove.
Alhora, l'objecte dels ajuts és fomentar la realització de projectes d'activitats de nova creació de caràcter innovador en matèria de joventut.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Els ajuntaments de Menorca.
 
Requisits a complir: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:
a) Línia de subvenció per als Serveis d'Informació Jove inscrits al Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'informació Jove, i que compleixin amb les obligacions previstes en el Decret 35/1999, de 9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d'informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove. També han de complir amb l'establert a l'article 37, concepte i principis de la informació juvenil, de la llei 10/2006 de 26 de juliol integral de la joventut, i la Carta Europea d'Informació Juvenil (ERYCA).
b) Línia de subvenció per als Casals de joves que disposin de personal amb la titulació requerida a la normativa aplicable.

Els ajuntaments es podran acollir a una línia de subvenció o a les dues.

 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
A) Documentació administrativa general
a) Certificat o còpia del document acreditatiu del nomenament de representant legal.
b) DNI del representant legal.
c) Còpia del NIF de l’entitat.
d) Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'ajuntament de presentar la sol·licitud de subvenció a la convocatòria.
e) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003, i en
l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el model del qual s’adjunta com a annex d’aquestes bases (annex IV):
- Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
- Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
- Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
- Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, estiguin sotmesos a algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la nació i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat; de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixi aquesta normativa.
- No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social a què es refereix la lletra f) de l’article 11 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, en la forma que es determini per reglament.
- Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
- No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament.
- Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions o la Llei general tributària.
- No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
f) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributaries davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Menorca. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries (annex I).
L'obligació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca es comprovarà d'ofici.
g) Document de designació de compte bancari de l’empresa segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria General del CIM.
h) Certificat de Secretaria en què s’indiqui la dotació pressupostària municipal destinada exclusivament a joventut dins el darrer pressupost general de l’Ajuntament especificant els diferents capítols del pressupost, i les dades de població del darrer padró d’habitants oficial on es faci constar el cens de població corresponent a la franja d'edat de 14 a 30 anys.
El Consell Insular de Menorca aportarà d'ofici la certificació acreditativa de la integració del Servei d'Informació Juvenil a la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de Menorca, així com la seva inscripció en el Cens.
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), b) c) i en el cas que aquesta ja consti en els g) arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I).
El Consell Insular de Menorca podrà requerir la presentació dels certificats que acreditin la manca de delictes de naturalesa sexual per a tot el personal professional i voluntari que treballa en contacte habitual amb menors, en compliment de l'establert a la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
a) Projecte del Servei d'informació Jove amb descripció de les funcions i serveis programats i portats a terme durant l'any en curs, que inclogui el pressupost anual, detallat i desglossat, del projecte presentat per a ser subvencionat (annex II).
b) Projecte del Casal de Joves que inclou el projecte d'activitats, funcions i serveis programats i portats a terme l'any en curs, que inclogui el pressupost anual, detallat i desglossat, del projecte presentat per a ser subvencionat (annex III).
c) Relació del personal contractat i de la seva titulació i del personal temporal que s’hagi de contractar quan es duguin a terme activitats específiques. S’ha d’indicar si serà personal contractat directament per l’entitat o mitjançant un contracte de serveis amb una altra entitat o empresa, així com la despesa que representarà per a l'ajuntament.
En cas de contractació directa per l'ajuntament cal especificar la duració i categoria del contracte i el tipus de jornada. Per a la corresponent valoració s’ha d'adjuntar, per a cadascuna de les persones contractades, la següent documentació:
c.1. Copia del contracte laboral o contracte per prestació de servei.
c.2. Còpia del títol d'informador jove, de monitor o de director d'activitats de temps lliure, segons s’escaigui.
d) Registre mensual de les consultes rebudes l'any anterior pel Servei d'Informació Juvenil d'acord amb el sistema de registre proporcionat pel INJOVE/CIM, que s'adjunta com annex V.
e) Per a cadascuna de les persones voluntàries que participin en els projecte d'activitats, s'ha d'adjuntar la següent documentació:
e.1. Acord d'incorporació, d'acord amb el que preveu la llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.
e.2. Relació de funcions que desenvolupa.
e.3. Assegurança que cobreixi els risc d'accidents i malalties derivats de l'activitat voluntària.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 29 de juny de 2019 - 30 dies naturals des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuit
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i notificació electrònica
 
Marc Legal: 1. Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
6. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove i el cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
8. Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: L’import màxim de la subvenció serà de 10.000 € per ajuntament.
Els ajuts s’abonaran a la bestreta, el 75% un cop que s’hagi aprovat la seva distribució entre els beneficiaris i 25% restant quan el beneficiari hagi justificat la realització de l’activitat subvencionada.

 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria dels d'ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació i d'activitats de dinamització per als joves
Bases de la convocatòria d'ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació i d'activitats de dinamització per als joves
Annex 1: Model de sol·licitud d'ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil
Annex 2: PROJECTE D'ACTIVITATS DEL SERVEI/CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE
Annex 3: PROJECTE D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
Annex 4: DECLARACIÓ RESPONSABLE
Annex 5: REGISTRE CONSULTES DEL SERVE D'INFORMACIÓ JUVENIL
Annex 6: ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ
Annex 7: MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DEL SERVEI/CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE I MEMÒRIA ECONÒMICA
Annex 8: MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES I MEMÒRIA ECONÒMICA
Annex 9: CERTIFICAT ECONÒMIC SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL
Annex 10: CERTIFICAT ECONÒMICA ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PER AL JOVENT
Annex 11: LOGOTIPS
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico