Ajuts a les agrupacions de defensa sanitària de MenorcaDarrera modificació: 19/06/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Aquesta convocatòria té per objecte compensar el cost des de la data de presentació de les sol·licituds fins a dia 30 de novembre de 2018, de les actuacions de vigilància, eradicació i control de malalties dels animals incloses als programes sanitaris i zootècnics de les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) d’oví i boví de l’illa de Menorca aprovats per la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden tenir la consideració de beneficiaris directes i demanar la subvenció les ADS de l’illa de Menorca integrades per productors els quals compleixin els requisits del punt 2 d'aquest apartat, i que compleixen els següents requisits:
a) Que, abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, estiguin legalment constituïdes i reconegudes de conformitat amb el que s'estableix en el marc del que preveu el Reial decret 842/2011, de 17 de juny (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2011), l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca, de 26 de maig de 1992, per la qual es regulen les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes de les Illes Balears, que va ser modificada mitjançant l'Ordre de 3 de juliol de 2001 i complementada mitjançant l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 16 de març de 2007.
b) Que estiguin inscrites en el Registre nacional d'agrupacions de defensa ramadera.
c) Que disposin d’un programa sanitari aprovat per l'autoritat competent, abans de la concessió de l’ajuda, per la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears, amb el contingut mínim que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 16 de març de 2007, segons l’espècie animal. El programa esmentat inclourà en tot cas una descripció de les mesures de prevenció, control o erradicació corresponents.

2. Poden ser beneficiàries finals de les ajudes previstes en aquestes bases les petites i mitjanes explotacions agràries, dedicades a la producció agrícola primària, integrades a una de les agrupacions de defensa sanitària ramaderes (ADS) de Menorca que compleixin els següents requisits:
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca.
b) Que siguin titulars d'explotacions ramaderes en activitat i que les explotacions tinguin la condició de PIME, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
c) Que l'explotació estigui inscrita en el registre general d'explotacions ramaderes
(REGA)
d) No estar subjectes les explotacions a una ordre de recuperació pendent després una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.
e) Que no es tracti d’una empresa en crisi tal com es defineix a l’article 2 del Reglament (CE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empresa en crisi, d’acord amb les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C249/01 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014)

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

4. De conformitat amb el que disposa l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquestes bases, les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l'àmbit de les relacions laborals.

5. A més dels requisits establerts en els punts anteriors, han de complir els requisits prevists en el Reial Decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes, així com els establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: 1. Poden ser subvencionables les següents despeses, derivades de les actuacions relacionades amb la realització, per part de les ADS, dels programes i actuacions sanitàries comunes, en relació amb les malalties recollides a la llista de malalties d'animals de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE) o les malalties dels animals i zoonosis enumerades en els annexos I i II del Reglament (UE) núm. 652/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de maig de 2014, pel qual s’estableixen disposicions per a la gestió de les despeses relatives a la cadena alimentària, la salut animal i el benestar dels animals i relatius a la fitosanitat i als animals de reproducció vegetal i pel qual es modifiquen les Directrius 98/56/CE, 2000/29/CE i 2008/90/CE del Consell, els Reglaments (CE) núm. 178/2002, (CE) núm. 882/2004, (CE) núm. 396/2005 i (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen les Decisions 66/399/CEE, 76/894/CEE i 2009/470/CE del Consell, (article 4 del RD 81/2015, de 13 de febrer, pel que s'estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes):
a. Controls sanitaris, proves diagnòstiques, anàlisis de laboratori o altres mesures de detecció de malalties dels animals, inclosos els de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS.
b. Compra i administració de vacunes, medicaments veterinaris, biocides o altres productes zoosanitaris, i les despeses de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS per aquestes actuacions.
c. Sacrifici d'animals quan estiguin malalts o es sospiti que puguin estar-ho, i les despeses de l'actuació professional dels veterinaris de les ADS per aquestes actuacions
d. Les despeses de destrucció de productes d’origen animal i la neteja i desinfecció de l’explotació i de l’equip, incloses les de l’actuació professional dels veterinaris de l’ADS.

2. Queden excloses de subvenció les despeses derivades de l’actuació professional dels veterinaris de les ADS en la presa de mostres o la realització de diagnòstics en el marc dels programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals que rebin cofinançament per part de la Unió Europea.
De l'import màxim dels costs o pèrdues que donen dret a l'ajuda s'hauran de deduir els imports rebuts d'acord a règims d'assegurança (art. 4.2 RD 81/2015)

3. Seran objecte de subvenció les despeses realitzades des de la data de presentació de les sol·licituds a 30 de novembre de 2018.

4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurement del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert. S’ha de justificar que el preu pagat pel servei no és superior al preu de mercat.

5. L’IVA no es podrà subvencionar, llevat de quan no sigui recuperable pel beneficiari.(art. 4.3 RD 81/2015).
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa
a) Si és persona física NIF o DNI del sol·licitant.
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona.
c) NIF o DNI del representant
d) Si el sol·licitant és persona jurídica escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
e) Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
f) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei general de Subvencions, el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades, per a realitzar la mateixa activitat. Annex III.
i) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l’administració de l’Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions – vegeu annex I. La comprovació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular es comprovarà d'ofici.
j) Si pertoca, document acreditatiu on consti que l’organització està exempta de presentar la liquidació per l’import sobre el valor afegit.
k) Document de designació de compte bancari del beneficiari, segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.

Documentació específica
l) Programari sanitari per a la campanya 2018, aprovat abans de la concessió de l'ajut per la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears amb el contingut mínim que estableix l'Ordre esmentada de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 16 de març de 2007, segons de l'espècie animal.
m) Indicació de com està previst fer la difusió de l'ajut rebut pel CIM.
n) Pressupost detallat de les despeses i ingressos prevists per al compliment efectiu del programa per al qual se sol·licita l'ajuda. El pressupost l'ha d'elaborar el veterinari de l'ADS o el cap dels veterinaris, si n'hi hagués més d'un, i l'ha de signar el president de l'ADS. Si l'ADS sol·licita altres ajudes per a la mateixa finalitat, al pressupost detallat s'han de separar les despeses que seran subvencionables per a cada entitat.
o) Pressupost actualitzat del període per al qual se sol·licita la subvenció.
p) Relació de ramaders que constitueixen l'ADS en el moment de la sol·licitud i dels codis d'explotació d'acord amb l'article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA).
q) Certificat emès pel secretari de l’agrupació que acrediti l’aportació econòmica realitzada pels ramaders que constitueixen l’ADS durant el període pel qual es sol·licita la subvenció.
r) Documentació que acrediti la condició de PYME de les explotacions integrades de l'ADS, que pot consistir en una declaració responsable dels titulars de l'explotació, i que s'ha d'ajustar al contingut d'aquestes bases. (Annex V) .
s) Documentació acreditativa, de cada una de les explotacions integrades en l'ADS, d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular. El sol·licitant pot substituir aquests certificats per una declaració de responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades quan l'import de la subvenció concedida a la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11.f) TRLGSIB). (Annex V)

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), c), d) i k) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 20 de juliol de 2018 - 30 dies naturals des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Per escrit i publicació al tauler d'edictes
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Consorci de residus i energia Consorci de residus i energia Visita el web del Consorci de residus urbans i energia de Menorca, ens integrat pel Consell i els vuit ajuntaments de l’illa.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS