Premi Josep Vivó de glosa escritaDarrera modificació: 16/10/2021

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquest premi és estimular la creació literària especialment en la modalitat de la glosa escrita, gènere propi de la cultura popular de Menorca.
La finalitat d’aquest premi és promoure el coneixement de la glosa entre la població menorquina, tant l’adulta com la que es troba en edat escolar, alhora que fomentar el conreu d’aquest gènere literari i l’aparició de nous glosadors i glosadores.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: a) Poden participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin, majors de 16 anys, individualment.
b) Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres obres a concurs.
c) No poden optar al premi les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions que estableix l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
 
Requisits a complir: Les obres que es presentin al premi han de complir els requisits següents:
1. Les obres s’han d’escriure en llengua catalana i han de ser inèdites.
2. Han de tenir l’estructura pròpia de la glosa (entre sis i vuit mots per glosa), i han de contenir un mínim de 15 gloses i un màxim de 50.
3. La temàtica de les obres que es presentin a concurs és lliure, però es valorarà que versin sobre un tema d'actualitat.
4. Les obres es poden presentar en paper (en aquest cas cal presentar-ne cinc còpies) o bé en suport informàtic, amb títol i signades amb pseudònim.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds per participar en aquest premi s’han de presentar respectant estrictament les normes referents a l’anonimat dels concursants, per la qual cosa s’han de presentar dos sobres, A i B, tancats i separats, en cadascun dels quals ha de constar la inscripció: XIX PREMI JOSEP VIVÓ DE GLOSA ESCRITA, i el PSEUDÒNIM amb què es presenta. Si els sobres no es presenten d’acord amb el que s’ha indicat, no s’admetran a concurs.

2. Els sobres tancats i separats han de contenir la documentació següent:
- Sobre A: amb l’obra que es presenta a concurs, en paper (en aquest cas s’hi han d’incloure cinc còpies) o en suport informàtic.
- Sobre B: hi ha de constar la informació següent respecte de l’autor/a de l’obra presentada:
a) Nom i llinatges de l’autor/a.
b) Fotocòpia del DNI de l’autor/a.
c) Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta.
d) Domicili de l’autor/a, a més de l'adreça electrònica o un telèfon de contacte.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant (només en la modalitat general) de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). Annex 2 d’aquestes bases.
f) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (només en la modalitat general). Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi, a través de l’Agència Tributària, el compliment de les obligacions amb la hisenda estatal. Annex 2 d’aquestes bases.
g) Document de designació de compte bancari de la persona que opta al premi, d’acord amb el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament. Annex 4 d’aquestes bases.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 20 de desembre de 2021
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Durant el Glosat de la Diada que tindrà lloc amb motiu de la Diada del Poble de Menorca.
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: