Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de MenorcaDarrera modificació: 20/06/2019Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions que duguin a terme, entre l’1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (d’ara endavant ADV) constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, que regula les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i crea el Registre oficial d'agrupacions de defensa vegetal de les Illes Balears.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden tenir la condició de beneficiaris directes i demanar la subvenció les ADV constituïdes d'acord al Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears.
2. Poden ser beneficiàries finals de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les petites i mitjanes explotacions agràries integrades en una agrupació de defensa vegetal de Menorca que compleixin el requisit següent:
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca. (Annex V).
 
Requisits a complir: 1. Són objecte de subvenció les activitats següents:
a) Els sous i les quotes patronals de la Seguretat Social corresponents al personal tècnic contractat per l’ADV
b) Contractes d’arrendament de serveis de direcció tècnica o d'assistència tècnica de l’ADV.
c) Les despeses dels tècnics de l’ADV per assistir a cursos o seminaris relatius a l’activitat de l’ADV.
d) Les despeses generades pels desplaçaments dels tècnics a les explotacions sòcies de l’ADV.
e) L’assistència a fires per part del personal tècnic i dels socis de l’ADV.
f) El cost de la compra de material per a la prevenció de plagues i la lluita biològica contra plagues.
g) Compra de contenidors per a la recollida selectiva a la finca d’envasos de fitosanitaris.
h) Material de laboratori.
i) Despeses de gestió ordinària de l'ADV: despeses de missatgeria, material d'oficina, despeses de transport de material, despeses de gestoria
j) Promoció de l’ADV i els seus productes.
2. Poden ser subvencionades les actuacions realitzades i pagades entre l’1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria.
3. No es poden concedir ajudes per prevenció o erradicació de malalties de les quals la normativa europea imposi exaccions específiques per mesures de lluita.
4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat abans de la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert.
L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar com a justificació, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria que no recaigui en la proposta econòmica no avantatjosa.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a) Document d’identificació del representant (DNI).
b) Document d’identificació fiscal de l'ADV (NIF).
c) Escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
e) Certificat on indiqui que està inscrit en el registre insular d'ADV o document acreditatiu d'haver sol·licitat aquest tràmit. (s'aportarà d'ofici)
f) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament.
g) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’administració de l’Estat. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions – vegeu annex I.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (Annex III).

Documentació especifica
i) Acta de la Junta General de socis on s’acorda sol·licitar l’ajuda de l’ADV i se’n designa representant. (Si fos necessari de conformitat amb els estatuts)
j) Nombre dels socis i superfície de cultiu indicant les hectàrees aportades per cadascun d’ell destinada al grup de cultius pel qual l’ADV està reconeguda i la seva ubicació (municipi, polígon i parcel·la).
k) Certificat del secretari de l'agrupació on s'indiqui l’aportació econòmica realitzada pels socis de l’organització durant l’exercici anterior.
l) Memòria detallada en la qual es defineixin les línies principals del treball de l’ADV durant el període subvencionat:
- els treballs habituals de seguiments de plagues i la relació de plagues que seran objecte de seguiment;
- el nombre de punts i freqüència de les observacions;
- el nombre d’observacions de seguiment del cultiu o cultius per espècies, varietats i freqüència de les observacions de seguiments del cultiu o cultius per espècies, varietats i freqüència de les observacions;
- la metodologia de seguiment per cada plaga, títol, nombre i lloc;
- el nombre d’observacions de seguiment de dades climàtiques, els paràmetres escollit i la freqüència de les observacions.
- el Pla de desenvolupament d’assaigs, experiments i actuacions en comú. Per cada una de les actuacions s'ha d'especificar com a mínim els objectius, el material i la metodologia a utilitzar. Aquestes actuacions han de ser d'interès pel camp menorquí, dins el marc d'ús sostenible de productes fitosanitaris i de la higiene en la producció primària agrícola.
m) Previsió de les despeses subvencionables signada pel president de l’ADV.
n) Contracte signat entre l’ADV i el tècnic que dirigirà el programa de lluita o pressupost del cost de la direcció tècnica mitjançant contracte d’arrendament de serveis.
o) Documentació acreditativa de la condició de pimes de les explotacions integrades de l'ADV, que podrà consistir en una declaració responsable dels titulars de l'explotació, la qual haurà d'ajustar-se al contingut de d'aquestes bases. (Annex V)
p) Declaració en relació a l'ajut de minimis rebuts per cada una de els explotacions integrades a l'ADV.
q) Documentació acreditativa de cada una de les explotacions integrades en l'ADV, d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular. El sol·licitant pot substituir aquests certificats per una declaració de responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades quan l'import de la subvenció concedida a la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11 f TRLGSIB). (Annex V)
r) Documentació acreditativa de la justificació de la subvenció, si n'és el cas (base 15.1 - justificació de les despeses)

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, c i f en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular, circumstància que s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 22 de juliol de 2019 - 30 dies naturals des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria dels ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca 2019
Bases dels ajuts a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca
Model de sol·licitud d'ajut a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca
Model de declaració responsable de la sol·licitud d’ajuts del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal (annex 2)
Model de declaració responsable d'altres ajuts rebuts per a les agrupacions de defensa vegetal (annex 3)
Model de relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal (annex 4)
Model de declaració responsable d'explotacions integrades de la concessió d’ajuts del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico