Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de MenorcaDarrera modificació: 31/07/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquesta convocatòria de minimis és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, des de dia 28 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca per tal de compensar el cost de les actuacions de creació i manteniment de llibre genealògic així com les relacionades amb el programa de millora per a determinar la qualitat genètica o el rendiment del ramat.

Aquest ajut, en virtut de la seva naturalesa específica, com ajut de minimis, està sotmès, al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, la qual cosa implica, entre d'altres coses, que el beneficiari final de l'ajuda no pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de pressupost públics en concepte de minimis per un import superior a 15.000€.


 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. El Consell Insular de Menorca donarà suport a les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca en la realització de les activitats següents dutes a terme des de dia 28 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria:
a. La creació o manteniment dels llibres genealògics. Els conceptes subvencionables seran les despeses derivades d'aquesta activitat, inclosos els del local u oficines, ordenadores i material informàtic i al seu manteniment o actualització, adquisició de material d'oficina no inventariables i contractació i despeses de personal tècnic i administratiu.
b. Les despeses que es derivin del desenvolupament de programa de millora oficialment reconegut per la raça, en el que es recolliran les activitats destinades a la conservació in situ de la mateixa, així com la creació i manteniment de banc de germoplasma en centres autoritzats oficialment i les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del ramat. Les ajudes aniran encaminades a sufragar les despeses relatives a la implantació i desenvolupament dels programes de millora oficialment aprovats i els controls de rendiments per la realització de les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de la millora.

2. L’IVA es podrà subvencionar si suposa un increment de la despesa. Per aquest motiu l'entitat interessada haurà d'acreditar que l'import abonat per aquest concepte no pot ser recuperat o compensat pel beneficiari.

3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 18.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurement del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'hauran d'aportar com a justificació, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria que no recaigui en la proposta econòmica no avantatjosa.
 
Requisits a complir: 1. Podran acollir-se als ajuts les associacions de ramaders que estiguin constituïdes com a persones jurídiques i que compleixin:
a. Que no tinguin ànim de lucre
b. Que estiguin reconegudes oficialment, d'acord amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, de 8 d'octubre de 1999, per la qual es crea el registre d'Associacions de Criadors de Races de Bestiar Autòcton de les Illes Balears.
c. Que estiguin oficialment reconegudes per a la gestió del Llibre o Llibres genealògics de la raça o races autòctones, d'acord amb el Decret 64/1998, de 12 de juny, pel qual es regula la gestió dels llibres genealògics de les races autòctones de les Illes Balears.
d. Que compleixi amb les obligacions previstes a l'article 11 del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.
e. Complir els requisits exigits per l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

2. Les explotacions ramaderes integrades en l'Associació, com a beneficiaris finals d'aquesta subvenció, han de complir els següents requisits (annex V):
a. Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca, i complir la resta de requisits prevists en a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
b. Que l'explotació estigui inscrita en Registre general d'explotacions ramaderes.
c. Que l'explotació compleix amb el límit d'ajudes que s'estableix a l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013.

3. No obstant això, no poden ser beneficiaris:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (annex II)
b) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de dictar-se la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, per part de l'òrgan instructor, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca. (El fet d'estar al corrent amb les obligacions tributàries del Consell Insular de Menorca es verificarà d'ofici per la Tresoreria del Consell Insular)
c) Les associacions que hagin rebut durant l'any un ajut per import superior a 60.000€ (segons l'article 7.2 del Real Decret 1625/2011, de 14 de novembre, per el que s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles i que diu que la quantia total de la subvenció, que es destinarà a finançar els costos que ocasioni la realització de les actuacions previstes en l'article 3, amb fons als pressuposts generals de l'Estat, no podrà superar un màxim de 60.000€ per raça i anualitat)
d) No haver estat sancionades o condemnades en els darrers tres anys mitjançant resolució administrativa ferma o sentència judicial de caràcter ferm per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere de conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. A aquest efecte, les entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l’ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries (annex II).
e) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 15.000€ (base 5.2)
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es»

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a. Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.
b. CIF del sol·licitant
c. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, hauran d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i designar representant.
d. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
e. NIF del representant.
f. Document que acrediti que l'associació està reconeguda oficialment, d'acord amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, de 8 d'octubre de 1999, per la qual es crea el registre d'Associacions de Criadors de Races de Bestiar Autòcton de les Illes Balears.
g. Document que acrediti que l'associació està oficialment reconeguda per a la gestió del Llibre o Llibres genealògics de la raça o races autòctones, d'acord amb el Decret 64/1998, de 12 de juny, pel qual es regula la gestió dels llibres genealògics de les races autòctones de les Illes Balears.
h. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
i. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
j. Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
k. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions – vegeu annex I. La comprovació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular es comprovarà d'ofici. Si l'import se la subvenció sol·licitada és inferior a 3.000 euros l'entitat sol·licitant pot substituir aquestes certificacions per una declaració responsable.
l. Documentació acreditativa de que les explotacions integrades de l'associació compleixen amb el límit fixat per l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, què podrà consistir en una declaració responsable dels titulars de l'explotació, la qual haurà d'ajustar-se al contingut de d'aquestes bases. (annex V)
m. Documentació acreditativa, en el seu cas, de que no es pot recuperar ni compensar l'import assumit com a IVA objecte de petició d'ajuda.

Documentació específica
n. Pressupost detallat i desglossat per activitat i memòria on es relacioni la previsió de les actuacions a portar a terme. En la memòria s'ha d'incloure la forma com està previst fer la difusió del suport del Consell Insular de Menorca (13.a i 13.b). Si sol·licita altres ajudes per a la mateixa finalitat, al pressupost detallat s'han de separar les despeses que seran subvencionables per a cada entitat.
o. Certificat emès per el secretari de l'associació on consti el nombre de socis, l'any de fundació de l'associació i el cens d'animals qualificats per a la seva raça.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels convenis adequats que li ho permetin (annex I).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), c), d) e) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 25 de setembre de de 2017.
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Publicació en el BOIB, sens perjudici de l'obligació de notificar-la individualment a les persones interessades.
 
Marc Legal: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reglament de la Llei General de Subvencions (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol)
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
Consorci de residus i energia Consorci de residus i energia Visita el web del Consorci de residus urbans i energia de Menorca, ens integrat pel Consell i els vuit ajuntaments de l’illa.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS