Inici El Consell Tràmits
 

Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)Darrera modificació: 30/06/2020

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Obtenir la targeta de transports per al transport privat complementari de viatgers (VPC).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
 
Requisits a complir: · Ser persona capacitada legalment o representant legal.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent. La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.
 
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- DNI (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Document de constitució i inscripció en el registre (persones jurídiques).
- Alta o darrer rebut de l'IAE, o certificat d'estar-ne exempt.
- Certificat emès per la delegació d'hisenda que acrediti que s'està al corrent en les obligacions fiscals (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Certificat de la Seguretat Social que acrediti la inscripció a la Seguretat Social i que s'està lliure de deutes (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Documentació que justifiqui el nombre de treballadors i, en el seu cas, d'altres persones que assisteixin de manera habitual als diferents establiments de l'empresa.
- Permís de circulació del vehicle amb domicili a Menorca.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Full de pagament de la taxa.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per corregir deficiències, 10 dies. Per rehabilitació, 1 any.
Terminis del Consell Insular: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2020: 41,87 € - Substitució vehicles o renúncia 13,99 €; Còpia certif. 7,46 €
Resposta al ciutadà: Per telèfon o per escrit al seu domicili, o presencialment.
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació del ROTT
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.

 


Documents Relacionats: