Inici El Consell Tràmits
 

Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)Darrera modificació: 31/01/2020

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Obtenir informe en relació a la possible regularització com edificis en règim especial (ERE), als que fa referència la disposició transitòria quarta del PTI, dels edificis existents en sòl rústic que hagin esdevingut disconformes amb l'ordenació urbanística aplicable després de l'entrada en vigor del PTI. El tràmit serà necessari abans de que l'ajuntament atorgui llicència d'obres per realitzar intervencions sobre aquest tipus d'edifici, mentre no estigui aprovat el Catàleg d'ERE que ha d'elaborar el Consell Insular de Menorca.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori
 
Qui ho pot demanar: · Tota persona o entitat interessada.
 
Requisits a complir: · Presentar la documentació pertinent.
 
Documentació a presentar:
1. Instància sol·licitant l’informe previ d’inclusió en el règim especial (ERE) de qualsevol edificació amb ús d’habitatge existent en sòl rústic, on s’indicarà el número de referència cadastral.
2. Certificat urbanístic municipal (sobre l’antiguitat dels edificis, ús, les llicències d’obres atorgades amb indicació –si escau-- de número de visat del projecte tècnic, l’existència d’expedients de disciplina urbanística, etc.).
3. Nota simple del Registre de la Propietat, on constarà la titularitat, característiques i superfície de la finca.
4. Fotografies actuals de les façanes de l’edificació.
5.a. En les edificacions anteriors al 1956 i que no han estat objecte d’obres majors: Plànols que reflecteixin l’estat actual de les edificacions que es volen incloure en el règim especial (s’especificarà superfície total construïda i útil, i volum, així com els usos de les diferents estances).
5.b. En les edificacions posteriors al 1956, o anteriors a aquesta data que hagin estat objecte d’obres majors: còpia de la/les llicència/es municipal/s o títol/s habilitant/s (plànols segellats i resolució).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: 30 dies
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Correu certificat o notificació electrònica
 
Marc Legal: · Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribucions de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
· Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
· Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
· Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial.
· Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori.
. Llei 12/2017, de 28 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
· Pla Territorial Insular de Menorca. Disposició transitòria quarta.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: