Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de MenorcaDarrera modificació: 30/05/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte de les ajudes és col·laborar i donar suport a les famílies i als esportistes / estudiants en centres de tecnificació esportiva, centres d'alt rendiment o dins el Pla Nacional de Tecnificació Esportiva a les Balears 2018/19 que resideixen fora de l’illa de Menorca per formar-se, mantenir un alt nivell de preparació i promoure la seva tecnificació en l'esport que practiquen durant l’any 2019.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de l’illa de Menorca durant l’any 2019.
 
Requisits a complir: Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els requisits següents:
- Tenir la condició d'esportistes/estudiants de l’illa de Menorca.
- Estar inscrits en qualsevol centre de tecnificació esportiva o centre d’alt rendiment o estar dins el Pla de tecnificació nacional a Balears i residir fora de l’illa de Menorca.
- Cursar estudis durant el curs acadèmic 2018/19.
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Documentació a presentar: L’imprès de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
-Certificat federatiu de la seva inscripció i participació en un centre de tecnificació o d’alt rendiment o en un pla nacional de tecnificació a Balears fora de l’illa de Menorca.
- Certificat del centre d’estudis on realitza el curs acadèmic 2018/19.
- Relació d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada en què consti l'aportació de la Direcció General d'Esports, aixi com d'altres subvencions concedides o rebudes, o, si s'escau, del finançament propi.

S’ha d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Certificat del Padró Municipal per acreditar la residència a l’illa de Menorca.
b) Fotocòpia del DNI de la persona interessada. En el cas de ser menor d’edat s’ha de presentar també la fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor del sol·licitant.
c) Declaració jurada de les ajudes sol·licitades per a la mateixa activitat. (Vegeu annex 2).
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). Aquesta declaració inclou en el punt f) estar al correcte de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (annex 1) .
e) Document de designació de compte bancari del esportista o el seu representant segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex 3), llevat que ja consti a la Tresoreria general del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament.
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats b) i e) en el cas que aquesta consti als arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud.

Si l’esportista amb dret d’ajuda econòmica és menor d’edat, la persona sol·licitant serà el seu pare/mare o tutor/a.
Les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de l'LPACAP).
D'acord amb l'art. 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat ho exigeixi, o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM podrà sol·licitar de manera motivada la compulsa de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa es podrà requerir l'exhibició del document o de la informació original.
Es presumeix que, pel fet de presentar-se a aquesta convocatòri,a la persona interessada presta el consentiment perquè el CIM pugui comprovar la veracitat de la documentació presentada o de la que eventualment no s'hagi volgut presentar acollint-se al dret de no fer-ho, ja sigui perquè es pugui trobar en poder del CIM o perquè hagi estat elaborada per les administracions públiques.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 36 82 16
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins l'1 de juliol de 2019 (30 dies des de la publicació al BOIB)
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al tauler d'edictes
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Les sol·licituds i tota la documentació transcrita a l'apartat següent s'han de presentar dins el termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al Registre Electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
b) Facultativament la poden presentar presencialment, d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques, per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració pública, també per mitjans no electrònics, en el Registre Electrònic del Consell Insular de Menorca o a qualsevol altrerRegistre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l'art. 14, apartats 2 i 3, de l'LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se'l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l'esmena.

 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS