Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucreDarrera modificació: 14/05/2020Objecte del Tràmit: La finalitat d’aquesta convocatòria és la difusió, el manteniment, la formació i la promoció de l'activitat esportiva a través de les activitats que desenvolupen les entitats esportives de Menorca donades d'alta en el Registre d'entitats esportives de les Illes Balears, contribuint així al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: L'objecte d’aquestes bases és oferir i regular la concessió d’ajudes econòmiques dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre inscrites en el registre de la Direcció General d’Esports de les Illes Balears i amb domicili a Menorca, en diferent línies de subvenció.
 
Requisits a complir:
Poden ser objecte de subvenció les activitats de manteniment, dietes, beques i desplaçaments realitzades per les entitats esportives de les Illes Balears, a excepció de les delegacions de les federacions esportives de les Balears, per a les quals només poden ser objecte de subvenció les de manteniment i desplaçaments.
Totes aquestes activitats han de complir els requisits següents:
- Que l'activitat o el programa promogui l'activitat física, la salut i la formació esportiva.
- Que es millori la qualitat i quantitat esportiva.
- Que es millori la difusió esportiva perquè arribi a tots els ciutadans.
- Que l'activitat promogui el joc net i el respecte al medi ambient.
- Que les entitats i els seus esportistes estiguin federats a les Illes Balears i que pertanyin a un club o una entitat esportiva que tengui el domicili a l'illa de Menorca.

Línies de subvenció:
1. Pel manteniment de les entitats esportives
Per les activitats realitzades de setembre a 15 de juliol de la temporada que s'especifiquin en la convocatòria.
1.1. Per a totes les entitats a excepció de les delegacions federatives de les Illes Balears: aquesta ajuda fa referència a la gestió, a la direcció tècnica, a la coordinació de l'escola esportiva de base, a les activitats esportives i al foment dels valors en l'esport.
1.2. Si són delegacions federatives: aquesta ajuda fa referència a la gestió, a les activitats de tecnificació i a l'organització de campionats de les Balears o superiors.

2. Dietes per participació
Per a esportistes i equips, ambdós no professionals i amb llicència federativa esportiva a les Illes Balears durant la temporada que s'especifiqui en la convocatòria.
2.1. Participació d'equips en lligues de fora de l'illa de Menorca, d'àmbit autonòmic o estatal, a partir de la categoria juvenil
2.2. Participació d'esportistes individuals en els campionats oficials de les Balears i d'Espanya a partir de la categoria juvenil i als de categoria absoluta.

3. Beques per a la formació esportiva dels tècnics esportius durant la temporada que s'especifiqui en la convocatòria.

4. Desplaçaments d'equips i esportistes individuals no professionals i amb llicència federativa a les Illes Balears, realitzats per participar en les competicions oficials, finals o competicions reglades organitzades per la federació autonòmica, estatal o internacional fora de Menorca, i de l'equipament esportiu que necessiti unes condicions de transport especials, durant la temporada que s'especifiqui en la convocatòria.
4.1. En el cas de les competicions en l'àmbit autonòmic:
- Són objecte de subvenció les competicions que es duguin a terme en les categories: infantil, cadet, juvenil, júnior, absolut, sènior i veterans.
- S'estableix un màxim de 3 desplaçaments anuals per als equips en els esports d'equip, i un màxim de 3 desplaçaments anuals per esportista en esports individuals.
- Serà subvencionat fins a un màxim del 45 % sobre el total del cost del desplaçament objecte de la subvenció
1. Són subvencionables el trasllat amb avió o vaixell, i el trasllat per carretera (bus, cotxe) o en tren des de l'aeroport fins a la localitat on es dugui a terme la prova esportiva i viceversa, de les competicions oficials organitzades per la federació esportiva i que no es puguin acollir a la convocatòria de desplaçaments del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 3 de desembre de 2015).
2. Són subvencionables el trasllat per carretera (bus, cotxe) o en tren des de l'aeroport fins a la localitat on es dugui a terme la prova esportiva i viceversa, de les competicions oficials organitzades per la Federació esportiva i que es puguin acollir a la convocatòria de desplaçaments del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 3 de desembre de 2015).
4.2. En el cas de les competicions en l'àmbit nacional o internacional:
- Són objecte de subvenció les competicions que es duguin a terme en les categories infantil, cadet, juvenil, júnior, absolut, sènior i veterans.
- S'estableix un màxim de 3 desplaçaments anuals per als equips en els esports d'equip. I un màxim de 3 desplaçaments anuals per esportista en esports individuals.
1. Són subvencionables els costos derivats del desplaçaments a les competicions oficials i organitzades per la federació esportiva, d'àmbit nacional i internacional: trasllat amb avió o vaixell, trasllat per carretera (bus, cotxe) o en tren des de l'aeroport fins la localitat ons es dugui a terme la prova esportiva i viceversa, que no es puguin acollir a la convocatòria d'ajudes del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 188, de 29 de desembre de 2015).
En aquest cas, se subvencionarà fins a un màxim del 45 % sobre el total del cost del desplaçament.
2. En el cas de les competicions que puguin ser objecte d'ajut del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 188, del 29 de desembre de 2015):
- Se subvencionarà fins a un màxim del 45 % sobre el 50 % del cost del trasllat en avió o vaixell.
- Se subvencionarà fins a un màxim del 45 % sobre el total del cost del trasllat per carretera (bus, cotxe) o en tren des de l'aeroport fins la localitat on es dugui a terme la prova esportiva i viceversa.
Igualment poden optar a aquesta línia d'ajut les delegacions esportives de Menorca quan s'hagin fet càrrec del desplaçament i hagin abonat els costos del desplaçament realitzat.
 
Documentació a presentar:
2. Sol·licitud i documentació necessària
2.1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.
Els impresos esmentats es facilitaran a través del web del CIM.
La sol·licitud s'ha d'emplenar correctament i marcar amb una X les caselles, tant les corresponents a la línia o línies (1, 2, 3, 4) per a les quals es demana l'ajut com les corresponents a la documentació administrativa, i cal adjuntar a totes elles la documentació justificativa que es demana tant a la sol·licitud com a cada un dels impresos.

2.2. Documentació necessària
A) Documentació administrativa que només s'ha de presentar una vegada i és vàlida per a totes les línies
a) Nom i llinatges de la persona que sol·licita l'ajut en representació de l'entitat:
- Càrrec que ocupa dins l'entitat
- Fotocòpia del DNI (tret que ja consti als arxius del CIM i no estigui caducat, en aquest cas s'ha de fer constar expressament)
- Adreça de contacte
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució o de modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar un certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sense personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi la còpia dels DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
e) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
f) Declaració responsable, signada pel sol·licitant o pel seu representant legal, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat.
h) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament.
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a, b, d, e i h en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació tècnica i justificativa
La documentació relacionada en els impresos (tant la documentació que s'ha d'emplenar com la documentació que s'ha d'adjuntar) de cada línia d'ajut, degudament emplenada i signada.

I - Imprès núm. 1 - Manteniment de les entitats esportives:
a) Càrrecs directius
b) Nombre de fitxes o relació d'esportistes de l'entitat (cal adjuntar-ne la relació amb nom i núm. de llicència, si el té)
c) Nombre de tècnics esportius de l'entitat tot especificant la titulació de cadascú (aquest apartat només l'han d'emplenar els clubs esportius, no les delegacions federatives)
d) Nom del coordinador o la coordinadora de l'entitat, tot especificant-ne la titulació (aquest apartat només l'han d'emplenar els clubs esportius, no les delegacions federatives)
e) Relació d'activitats efectuades tot especificant si són d'àmbit insular, balear, nacional o superior, el nom de l'activitat, el lloc de realització, la participació i una petita memòria
f) Relació d'activitats orientades al foment dels valors en l'esport

II - Imprès núm. 2 - Dietes per la participació d'equips en lligues fora de l'illa de Menorca, d'àmbit autonòmic o estatal a partir de la categoria juvenil (esportistes amb 17 anys fets), i esportistes individuals que participin en els campionats oficials de les Balears i d'Espanya a partir de la categoria juvenil i de categoria absoluta:
a) Nom de l'equip o dels equips i dels esportistes individuals
b) Nom de la competició o de les competicions (categoria)
c) Nombre total de desplaçaments
d) Acta llegible de cada partit
e) Certificat del secretari que acrediti els equips que participen en lligues en competicions d'àmbit balear o estatal i la participació d'esportistes individuals de categoria juvenil o superior i absoluta en competicions d'àmbit balear i nacional

III - Imprès núm. 3 - Beques per a la formació de tècnics esportius, on es demana el següent:
a) Nom del curs
b) Nom, llinatges i DNI de l'estudiant
c) Nivell del curs
d) Lloc de realització i dates
e) Cost total i relació de les despeses del curs amb factures o justificants
f) Certificat de les notes obtingudes

IV - Imprès núm. 4 - Desplaçaments d'equips i esportistes individuals no professionals i amb llicència federativa a les Illes Balears, realitzats per participar en les competicions oficials finals o competicions reglades organitzades per la federació autonòmica, estatal o internacional fora de Menorca, i de l'equipament esportiu que necessiti unes condicions de transport especials (dins el termini que s'especifiqui en la convocatòria)
a) Nom de la competició oficial, lloc i data en què es dur a terme
b) Classificació de l'esportista o del club en la competició per a la qual es demana l'ajut
c) Nom i llinatges de les persones desplaçades
d) Tipus de desplaçament
e) Despeses i relació de factures o justificants, amb detall dels desplaçats, del recorregut i de l'import (aquesta documentació l'ha de signar el president o la presidenta de l'entitat)
f) Acta llegible de cada partit o de la prova esportiva.

V - Compte justificatiu simplificat (certificat d'ingressos i despeses) de l'entitat de la temporada esportiva que correspongui a la temporada corresponent desglossat per capítols i signat pel president/a i pel tresorer/a de l'entitat, en què s'ha de fer constar expressament: "que resten a disposició del Consell Insular de Menorca els arxius de l'entitat, com ara factures o altra documentació que acrediti les dades incloses en el document". Aquest certificat és obligatori per a qualssevol de les línies per a les quals es demana l'ajut i només s'ha de presentar una vegada, encara que es demani per a diferents línies.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a, b, d, e i i en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: 30 de maig de 2020
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'anuncis del Consell Insular de Menorca
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria de l'any 2020 dels ajuts del programa del foment de l'esport i de l'activitat física (entitats esportives)
Bases dels ajuts del programa del foment de l'esport i de l'activitat física (entitats esportives)
Sol·licitud d'ajuts per a les entitats esportives (pdf)
Imprès 1 - Manteniment d'entitats esportives (pdf)
Imprès 1 - Manteniment de les delegacions federatives (pdf)
Imprès 2 - Dietes per a la participació d'equips en lligues fora de l'illa (pdf)
Imprès 3 - Beques per a la formació de tècnics esportius (pdf)
Imprès 4 - Desplaçaments per a participar a les competicions oficials fora de Menorca (pdf)
Annex 2 - Model de declaració responsable (pdf)
Annex 3 Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico