Ajuts de minimis de suport a l'edició en llengua catalanaDarrera modificació: 28/06/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquestes ajudes de minimis és donar suport a l’edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d’autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

El suport a què es refereix la base anterior té la finalitat d’interès públic de fomentar l’ús social de la llengua catalana mitjançant la promoció de la publicació de llibres, música i vídeos en català, a fi d’assegurar l’oferta de productes culturals en aquesta llengua i potenciar la llengua oficial i pròpia de Menorca en aquest àmbit, d’acord amb els objectius que fixa el Pla estratègic de subvencions de l’any 2017 i d’acord també amb les competències que atribueix l’Estatut d’autonomia als consells insulars, entre les quals hi ha el foment i difusió de la creació i la producció musical, audiovisual i literària (art. 70.18).

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Presidència
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiàries del suport a l’edició:
a) Les empreses editorials i productores, les associacions i altres entitats amb seu social a l’illa de Menorca.
b) Les persones físiques (editor, productor o autor) nascudes o residents a l’illa de Menorca.
c) En el cas que la temàtica de la publicació sigui d’especial interès per a Menorca, també s’hi poden acollir associacions, empreses i persones físiques de fora de l’illa.

No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2 de les presents bases).
b) Les persones físiques o jurídiques que en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
(El fet d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca serà verificat d'ofici per la Tresoreria del Consell Insular.)
c) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 200.000 €.
 
Requisits a complir: Es poden presentar a aquests ajuts de minimis els llibres, CD, DVD, etc. en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca publicats durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017.
Les obres que s’acullin a aquests ajuts han de ser primeres edicions o reedicions ampliades o actualitzades (no poden ser reimpressions ni reedicions amb simples correccions ortogràfiques o d’estil) i en el cas de llibres tenir un nombre de pàgines no inferior a 50, excepte en els casos de llibres infantils i de poesia.
Perquè es pugui considerar que la temàtica d’una obra és d’especial interès per a Menorca el seu tema específic ha de ser l’illa de Menorca i no es consideraran d’especial interès obres de tema d’àmbit balear que tangencialment es refereixin a Menorca o que hi dediquin un petit apartat.
Les obres han de ser en llengua catalana i els editors, productors o autors han de vetlar per la correcció lingüística de les obres subvencionades. L’incompliment d’aquesta condició serà motiu de denegació o revocació de la subvenció.
Queden exclosos del suport a l’edició:
a) Les obres que hagin estat autoritzades com a llibres de text o que, per les característiques que tenen, s’hi poden considerar.
b) Els llibres considerats de bibliòfil.
c) Les obres editades en fascicles.
d) Les obres publicades per institucions públiques.
e) Els llibres editats per clubs de llibres i entitats similars, només assequibles pels socis, i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.
f) Els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions d’entitats públiques i partits polítics.
g) Les publicacions periòdiques (tres o més números anuals) i les eminentment publicitàries.
h) Les obres que per l’àmbit geogràfic o la temàtica que tracten no tenguin interès per a Menorca.
i) Els enregistraments que hagin rebut suport en altres convocatòries de creació audiovisual del CIM.
Les obres editades dins el mateix any en diferents volums es valoraran com una de sola.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
a) Si el sol·licitant és persona física, còpia acarada del DNI.
b) Si és persona jurídica caldrà aportar còpia acarada de l’escriptura o document de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, degudament inscrit en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitat de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, hauran de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi el DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix hauran de designar un únic representant i un únic domicili als efectes de notificacions.
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, caldrà acreditar-ne la representació.
e) Còpia acarada del document d’identificació fiscal (NIF o CIF) del sol·licitant, així com còpia acarada del NIF del representant, si s’escau.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que podran substituir-se per la declaració responsable a què es refereix l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Es podrà autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’hauran d’aportar les corresponents certificacions (annex 3).
g) En el cas d’empreses editorials, hauran de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ho haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat i de totes les ajudes que ha rebut a l’Estat espanyol en concepte de minimis durant els anys 2014, 2015 i 2016 (annex 5).
j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 4).
k) Projecte específic de l'edició suficientment desenvolupat per poder valorar l’estil i la qualitat de l’obra. Cal presentar, com a mínim, un capítol del llibre o una part de l’obra que permeti fer-ne la valoració d’acord amb els criteris establerts. S'haurà d'especificar la tirada prevista (nombre d'exemplars), així com el nombre de pàgines del llibre, a l’efecte de valorar el projecte d’acord amb els criteris de la base setena.
l) Pressupost detallat de l'activitat. El pressupost ha de detallar despeses d’impressió, així com altres despeses com correcció, il·lustració, etc. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
m) Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal.
n) Certificat d’empadronament en algun municipi de Menorca en el cas que el sol·licitant sigui persona física.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), d), e) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Veure les observacions.
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: --
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Sol·licituds: 14/06/2017. Termini justificacions: 30/11/2017
Terminis del Consell Insular: Tres mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al tauler d'edictes del CIM
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Les sol·licituds i tota la documentació descrita en el punt anterior s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d’acord amb les indicacions següents:

a) Les persones físiques les poden presentar presencialment als punts del Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu del CIM a Maó i a les oficines administratives de Ciutadella. També es pot presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

b) La resta de persones a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (a tall enunciatiu: persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, administracions públiques), i les persones físiques que així ho vulguin fer voluntàriament, han de presentar la sol·licitud de forma electrònica en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o en qualsevol altre registre electrònic de conformitat amb allò establert en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’article 14 apartats 2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l’esmeni mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes i d’acord amb allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

 


Documents Relacionats:
 
 
 
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS