Ajuts del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís i Es Migjorn Gran per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per al 2017Darrera modificació: 07/07/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: 1.1. L’objecte d’aquests ajuts de minimis és donar suport als empresaris de la indústria, d’establiments turístics i comercials de Menorca i als promotors de clubs esportius dels diferents municipis de l’illa per al foment de l’ús de la llengua catalana en els seus establiments i en els serveis que ofereixen.
1.2. Aquests ajuts de minimis tenen la finalitat d’interès públic d’estendre l’ús del català en les activitats socioeconòmiques i esportives, especialment en les empreses privades dedicades a la indústria, al turisme i al comerç i en els clubs esportius, de manera que esdevengui llengua habitual de treball, de la retolació, dels productes, de l’etiquetatge, dels serveis i de l’atenció al públic.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura i Educació
 
Qui ho pot demanar: 5.1. Poden optar a aquests ajuts:
a) Les empreses turístiques, comercials i industrials establertes a Menorca i que vulguin fer una actuació de foment de l’ús del català en els seus establiments situats tant als nuclis urbans tradicionals com a les urbanitzacions dels diferents municipis de l’illa.
b) Les entitats i els clubs esportius amb domicili a qualsevol dels municipis de l’illa.

5.2. No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2).
b) Les persones físiques o jurídiques que en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
(El fet d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca serà verificat d'ofici per la Tresoreria del Consell Insular.)

 
Requisits a complir: 3.1. Es poden acollir a aquesta convocatòria les actuacions següents:
a) Retolació exterior i interior dels establiments turístics, comercials i industrials.
b) Retolació exterior i interior dels clubs esportius.
c) Etiquetatge de productes.
d) Elaboració i edició de material imprès durador: factures, paper de carta, sobres, carnets, albarans, catàlegs, manuals d'instruccions, bosses, cartes de restaurant, targetes i fullets divulgatius.
e) Disseny de pàgines web en català.
3.2. Totes aquestes iniciatives i actuacions han de complir els requisits següents:
a) S'han de fer en llengua catalana i els sol·licitants han de vetlar per la correcció lingüística dels textos que hagin de figurar en els rètols, les etiquetes o el material imprès; que s'han de dur a revisar prèviament a qualsevol dels serveis d'assessorament lingüístic del Consell Insular o dels ajuntaments de l'illa. L'incompliment d'aquest punt serà motiu de revocació de la subvenció.
b) Tot el material imprès que pugui ser objecte de subvenció s'ha d'elaborar amb material reciclable, d'acord amb els criteris següents:
- El 100% del paper emprat serà totalment lliure de clor i amb un mínim del 80% de paper reciclat.
- En el cas de cartells de fusta, els taulers de partícules hauran de ser amb baixes emissions de formaldehids (mínim P2, sota la norma NTP 466, Nota tècnica de prevenció: qualitat de l'aire).
- En el cas que la retolació exterior sigui amb il·luminació, no es poden emprar llums de neó i la font de llum ha d'il·luminar de dalt cap a baix.
c) En la retolació exterior i en aquell material imprès en què només figuri el nom de l'establiment, l'adreça i el telèfon, serà imprescindible que el nom sigui íntegrament en llengua catalana.
d) En totes les actuacions s'ha de poder identificar clarament que la llengua utilitzada és el català; no s'admeten, per tant, els textos ambilingües.
e) No se subvencionarà el material que pugui ser compartit amb altres empreses que sol·licitin ajut en la mateixa convocatòria.
f) S’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017.
3.3. Queden excloses d'aquesta convocatòria les iniciatives i actuacions següents:
a) La retolació i tot aquell material imprès en què només figuri un nom propi de persona, encara que aquest sigui en català.
b) La publicitat inclosa en la premsa.
c) Els cartells o fulls de mà que anunciïn actes puntuals.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica haurà d’aportar còpia de l’escriptura o del document de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, degudament inscrit en el registre corresponent. Si fos necessari d’acord amb els seus estatuts han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajut i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitat de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, hauran de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi el DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix hauran de designar un únic representant i un únic domicili a l’efecte de notificacions.
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre caldrà acreditar-ne la representació.
e) Còpia del document d’identificació fiscal (NIF o CIF) del sol·licitant, així com còpia del NIF del representant, si s’escau.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que podran substituir-se per la declaració responsable a què es refereix l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Es podrà autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’hauran d’aportar les corresponents certificacions (annex 3).
g) Documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ho haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat (annex 5).
j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 4).
k) Projecte específic de l'actuació: fotografia, dibuix o esbós del rètol que es vulgui instal·lar o mostra del material imprès que es vulgui editar.
l) El text, escrit en llengua catalana, que figurarà al rètol o al material per al qual es demana l’ajut.
m) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme l’actuació. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
n) Còpia de la llicència d’instal·lació de rètol o de la sol·licitud de la llicència tramitada davant l’ajuntament corresponent (si escau).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres b), d), e) i i) quan aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de demanar el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 15 de setembre de 2017
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Correu postal i publicació al tauler d'edictes del CIM
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Bases dels ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca (annex 3)
Document de designació de dades bancàries
Model de sol·licitud d'ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca (annex 5)
Model de sol·licitud d'ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca (annex 6)

 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS