Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per al 2020Darrera modificació: 06/06/2020Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s’emmarquen en la responsabilitat que té el Consell Insular de Menorca, com a institució pública de les Illes Balears, en la normalització de la llengua catalana en el seu àmbit territorial, d’acord amb els objectius que fixa el Pla estratègic de subvencions de l’any 2020 i d’acord amb els articles 4.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (“Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”) i 4 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears (“Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana”).
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a l’edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d’autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.
El suport a què es refereix el paràgraf anterior té la finalitat d’interès públic de fomentar l’ús social de la llengua catalana mitjançant la promoció de la publicació de llibres, música i vídeos en català, a fi d’assegurar l’oferta de productes culturals en aquesta llengua i potenciar la llengua oficial i pròpia de Menorca en aquest àmbit, d’acord també amb les competències que atribueix l’Estatut d’autonomia als consells insulars, entre les quals hi ha el foment i difusió de la creació i la producció musical, audiovisual i literària (art. 70.18).

Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a les actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana en els establiments, entre el seu personal i en els serveis que ofereixen les empreses de Menorca.
Aquests ajuts tenen la finalitat d’interès públic d’estendre l’ús del català en les activitats socioeconòmiques, de manera que esdevengui llengua habitual de treball, de la retolació, dels productes, de l’etiquetatge, dels serveis i de l’atenció al públic.

Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport als promotors d'entitats i clubs esportius dels diferents municipis de l’illa per al foment de l’ús de la llengua catalana en la seva activitat i en els serveis que ofereixen.
Aquests ajuts tenen la finalitat d’interès públic d’estendre l’ús del català en les activitats esportives.

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a les entitats que duguin a terme activitats de dinamització lingüística o amb objectius lingüístics entre els seus associats o adreçades a la població de Menorca, així com a les que despleguin plans interns de normalització lingüística.
Aquests ajuts tenen la finalitat d’interès públic d’avançar en el procés de normalització de la llengua catalana com a llengua pròpia de Menorca amb la implicació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament d’accions encaminades a assolir el ple reconeixement dels drets lingüístics dels catalanoparlants en els diferents àmbits i les activitats de la vida social de l’illa.
 
Requisits a complir: Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana
1. Es poden presentar a aquests ajuts els llibres, CD, DVD, etc., en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca publicats durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
2. Les obres que s’acullin a aquests ajuts han de ser primeres edicions o reedicions ampliades o actualitzades. No poden ser reimpressions ni reedicions amb simples correccions ortogràfiques o d’estil, llevat que es tracti de reimpressions d’obres clàssiques la darrera edició de les quals sigui de fa més de vint-i-cinc anys.
3. En el cas de llibres han de tenir un nombre de pàgines no inferior a cinquanta, excepte en els casos de llibres infantils i de poesia.
4. Perquè es pugui considerar que la temàtica d’una obra és d’especial interès per a Menorca el seu tema específic ha de ser l’illa de Menorca, i no es consideraran d’especial interès obres la temàtica de les quals abasti un àmbit geogràfic major però que tangencialment es refereixin a Menorca o que hi dediquin un petit apartat.
5. Les obres han de ser en llengua catalana i els editors, productors o autors han de vetlar per la correcció lingüística de les obres subvencionades. L’incompliment d’aquesta condició és motiu de denegació o revocació de la subvenció.
6. Queden exclosos del suport a l’edició:
Les obres que hagin estat autoritzades com a llibres de text o que, per les característiques que tenen, s’hi poden considerar.
Els llibres considerats de bibliòfil.
Les obres editades en fascicles.
Les obres publicades per institucions públiques.
Els llibres editats per clubs de llibres i entitats similars, només assequibles pels socis, i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.
Els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions d’entitats públiques i partits polítics.
Les publicacions periòdiques de caràcter generalista i les eminentment publicitàries.
Les obres que per l’àmbit geogràfic o la temàtica que tracten no tenguin interès per a Menorca.
Els enregistraments que hagin rebut suport en altres convocatòries de creació audiovisual del CIM.
7. Les obres editades dins el mateix any en diferents volums es valoraran com una de sola.

Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa
1. Es poden acollir a aquesta línia d’ajuts les actuacions següents:
a) Retolació exterior i interior d'establiments.
b) Etiquetatge de productes.
c) Elaboració i edició de material imprès durador: factures, paper de carta, sobres, albarans, catàlegs, manuals d’instruccions, bosses, cartes de restaurant, targetes i fullets divulgatius.
d) Disseny de pàgines web en català.
e) Activitats de dinamització lingüística entre el seu personal o adreçades a la població en general.
2. Totes aquestes iniciatives i actuacions han de complir els requisits següents:
2.1. S’han de fer en llengua catalana i els sol·licitants han de vetlar per la correcció lingüística dels textos que hagin de figurar en els rètols, les etiquetes o el material imprès, els quals es poden dur a revisar prèviament a qualsevol dels serveis d’assessorament lingüístic del Consell Insular o dels ajuntaments de l’illa. L’incompliment d’aquest punt serà motiu de denegació o revocació de la subvenció.
2.2. Tot el material imprès que pugui ser objecte de subvenció s’ha d’elaborar amb material reciclable, d’acord amb els criteris següents:
- El 100 % del paper emprat ha de ser totalment lliure de clor i amb un mínim del 80 % de paper reciclat.
- En el cas de cartells de fusta, els taulers de partícules han de ser amb baixes emissions de formaldehids (mínim P2, sota la norma NTP 466, Nota tècnica de prevenció: qualitat de l’aire).
- En el cas que la retolació exterior sigui amb il·luminació, no es poden emprar llums de neó i la font de llum ha d’il·luminar de dalt cap a baix.
2.3. En la retolació exterior i en el material imprès en què només figuri el nom de l’establiment, l’adreça i el telèfon, és imprescindible que el nom sigui íntegrament en llengua catalana.
2.4. En totes les actuacions s’ha de poder identificar clarament que la llengua utilitzada és el català; no s’admeten, per tant, els textos ambilingües.
2.5. No se subvencionarà el material que pugui ser compartit amb altres empreses que sol·licitin ajut en la mateixa convocatòria.
2.6. S’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
3. Queden excloses d’aquesta convocatòria les iniciatives i actuacions següents:
a) La retolació i tot el material imprès en què només figuri un nom propi de persona, encara que sigui en català.
b) La publicitat inclosa en la premsa.
c) Els cartells o fulls de mà que anunciïn actes puntuals.

Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu
1. Es poden acollir a aquesta línia d’ajuts les actuacions següents:
a) Retolació exterior i interior dels clubs esportius.
b) Edició de material imprès durador: carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva.
c) Disseny de pàgines web en català.
d) Enregistrament de megafonia en català.
e) Activitats de dinamització lingüística entre els esportistes o adreçades a la població en general
2. Totes aquestes iniciatives i actuacions han de complir els requisits següents:
2.1. S’han de fer en llengua catalana i els sol·licitants han de vetlar per la correcció lingüística dels textos que hagin de figurar en els rètols o en el material imprès, els quals es poden dur a revisar prèviament a qualsevol dels serveis d’assessorament lingüístic del Consell Insular o dels ajuntaments de l’illa. L’incompliment d’aquest punt serà motiu de revocació de la subvenció.
2.2. Tot el material imprès que pugui ser objecte de subvenció s’ha d’elaborar amb material reciclable, d’acord amb els criteris següents:
- El 100 % del paper emprat ha de ser totalment lliure de clor i amb un mínim del 80 % de paper reciclat.
- En el cas de cartells de fusta, els taulers de partícules han de ser amb baixes emissions de formaldehids (mínim P2, sota la norma NTP 466, Nota tècnica de prevenció: qualitat de l’aire).
- En el cas que la retolació exterior sigui amb il·luminació, no es poden emprar llums de neó i la font de llum ha d’il·luminar de dalt cap a baix.
2.3. En la retolació exterior i en el material imprès en què només figuri el nom del club, l’adreça i el telèfon, és imprescindible que el nom sigui íntegrament en llengua catalana.
2.4. En totes les actuacions s’ha de poder identificar clarament que la llengua utilitzada és el català; no s’admeten, per tant, els textos ambilingües.
2.5. No se subvencionarà el material que pugui ser compartit amb altres clubs o entitats que sol·licitin ajut en la mateixa convocatòria.
2.6. S’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
3. Queden excloses d’aquesta línia d’ajuts les iniciatives i actuacions següents:
a) La retolació i tot el material imprès en què només figuri un nom propi de persona, encara que sigui en català.
b) La publicitat inclosa en la premsa.

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu
1. Es poden acollir a aquesta línia d’ajuts les actuacions de foment de l’ús del català o de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, les quals poden anar adreçades tant als seus socis, a un sector determinat de la societat com a tota la població menorquina en general.
2. Les actuacions que es desenvolupin han de complir els requisits següents:
2.1. Les accions o activitats proposades han de tenir objectius lingüístics perfectament identificables i s'han de desenvolupar a Menorca.
2.2. Tota l’acció i la documentació o comunicacions orals i escrites que es generin per mor del desenvolupament de l’activitat s’han de fer en llengua catalana i els sol·licitants han de vetlar per la correcció lingüística dels textos, els quals es poden dur a revisar prèviament a qualsevol dels serveis d’assessorament lingüístic del Consell Insular o dels ajuntaments de l’illa. L’incompliment d’aquest punt serà motiu de denegació o revocació de la subvenció.
2.3. Les activitats s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
3. Queden excloses d’aquesta línia d’ajuts les iniciatives i actuacions següents:
a) L’edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format redactats en català que no responen a l’objecte específic d’aquesta convocatòria.
b) L’organització d’activitats de lleure, com ara espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars, pel fet de tenir el català com a llengua d’expressió, que no formin part de cap acció que tengui com a objectiu fomentar l’ús del català.
c) L’oferta formativa de llengua catalana general (cursos de català per nivells, punts d’autoaprenentatge...).
d) En general, qualsevol activitat que no respongui a l’objecte de la convocatòria, és a dir, les activitats que no tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana, encara que es facin en català.
 
Documentació a presentar: A) Documentació administrativa general
a) Si el sol·licitant és persona física, DNI.
b) Si és persona jurídica, escriptura o document de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, degudament inscrit en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitat de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi el DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix hauran de designar un únic representant i un únic domicili o adreça electrònica als efectes de notificacions.
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, cal acreditar-ne la representació.
e) Document d’identificació fiscal (NIF o CIF) del sol·licitant, així com NIF del representant, si s’escau.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que podran substituir-se per la declaració responsable a què es refereix l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’han d’aportar les corresponents certificacions (annex 3).
g) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ho haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca (annex 2).
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat (annex 5).
j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 4).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), d), e) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana
a) Projecte específic de l'edició prou desenvolupat per poder valorar l’estil i la qualitat de l’obra o bé memòria i una còpia del llibre, CD, DVD, etc., si ja ha estat publicat. Cal presentar, com a mínim, un capítol del llibre o una part de l’obra que permeti fer-ne la valoració d’acord amb els criteris establerts. S'ha d'especificar la tirada prevista (nombre d'exemplars o còpies), si s’escau, així com el nombre de pàgines en el cas de llibres i la durada en el cas de música i vídeos; per a edicions digitals i audiovisuals en línia cal indicar el nombre de visualitzcions o descàrregues a la data de lliurament de la sol·licitud.
També cal incloure en aquest apartat una breu descripció de la trajectòria de l’autor de l’obra, a l’efecte de valorar el projecte d’acord amb els criteris de la base setena. Així mateix, cal especificar el número de dipòsit legal o declaració que s’ha fet el tràmit per sol·licitar-lo en el cas que l’obra estigui obligada a dur-ne.
b) Pressupost detallat de l'activitat. El pressupost ha de detallar despeses d’impressió, enregistrament, producció, així com altres despeses com correcció, il·lustració, etc. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
c) Certificat d’empadronament en algun municipi de Menorca en el cas que el sol·licitant sigui persona física.

Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa
a) Projecte específic de l'actuació: fotografia, dibuix o esbós del rètol que es vulgui instal·lar o mostra del material imprès que es vulgui editar.
b) El text, escrit en llengua catalana, que figurarà al rètol o al material per al qual es demana l’ajut.
c) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme l’actuació. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
d) Còpia de la llicència d’instal·lació de rètol o de la sol·licitud de la llicència tramitada davant l’ajuntament corresponent (si s’escau).

Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu
a) Projecte específic de l'actuació: fotografia, dibuix o esbós del rètol que es vulgui instal·lar o mostra del material imprès que es vulgui editar.
b) El text, escrit en llengua catalana, que figurarà al rètol o al material per al qual es demana l’ajut.
c) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme l’actuació. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
d) Còpia de la llicència d’instal·lació de rètol o de la sol·licitud de la llicència tramitada davant l’ajuntament corresponent (si escau).

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu
a) Projecte específic de l'actuació: descripció de l’acció o accions que es volen desplegar de manera que permeti valorar-les d’acord amb la l’apartat corresponent de la base 7. El projecte ha de detallar com a mínim els agents executors, l’àmbit territorial d'actuació, els destinataris de les accions i el calendari previst.
b) Pressupost detallat de l'actuació o factura de la despesa corresponent en el cas que ja s’hagi dut a terme. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.

D’acord amb l’article 28.3 i 53.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de la Llei 39/2015).

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 22 d'agost de 2020
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases dels ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 1)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 2)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 3)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (línia 4)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 3)
Document de designació de dades bancàries
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 5)
Model de sol·licitud d'ajuts pel foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca, i de suport a l'edició en llengua catalana (annex 6)