Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a entitats culturalsDarrera modificació: 11/02/2020Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i la Llei 6/1994 d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.
L'objecte de les ajudes és promoure i donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit de Menorca per les entitats culturals de l'illa.
La finalitat dels ajuts d'aquesta convocatòria és oferir durant tot l'any activitats culturals arreu de Menorca, potenciant els projectes de les entitats sense ànim de lucre; convocatòria que, per tant, també comporta un vessant social significatiu.
Queden excloses d'aquesta convocatòria les activitats consistents en l'ensenyament de les diferents arts plàstiques i escèniques.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Es poden acollir a aquesta convocatòria d'ajuts les associacions culturals sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, l'àmbit d'actuació de les quals sigui l'illa de Menorca. També poden participar-hi les associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui les Illes Balears, sempre que disposin d'una delegació o establiment a l'illa de Menorca.
En el cas d'associacions que incloguin en el seu si diverses seccions, la sol·licitud s'ha de fer pel total dels projectes del conjunt de seccions que la componen. Per aquest motiu, en queden excloses les sol·licituds directes de seccions que formin part d'entitats o associacions culturals més àmplies.
Queden excloses d'aquesta convocatòria, com a beneficiàries:
a) Entitats esportives;
b) Entitats educatives, centres educatius i APAS;
c) Entitats juvenils o que promoguin activitats per a la joventut;
d) Associacions de gent gran o grups vinculats a aquestes;
e) Grups folklòrics;
f) Fundacions;
g) Entitats que obtenguin un ajut nominatiu en el pressupost anual del CIM.
En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: El Consell Insular de Menorca subvencionarà l’execució de projectes que tinguin lloc durant l'any 2020, que presentin un interès cultural i artístic, que siguin viables tècnica i econòmicament i que vagin dirigits a un públic eminentment local.
No se subvencionaran les activitats de caràcter intern, dirigides als socis de l’entitat, així con el finançament de l’adquisició d’equipaments o obres d’adequació i millora de les instal·lacions de les entitats.
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.

El model de sol·licitud inclou, entre d’altres, els següents aspectes:

* Memòria del projecte ja executat o projecte que es pensa desenvolupar en el qual s’haurà d’especificar el nom de l’activitat, descripció d’aquesta, localitat, public destinatari, nombre de participants, recursos humans, materials necessaris i aquells en què es compte, durada, lloc i dates de realització de l’activitat.
* Pressupost de despeses, indicant l’objecte de les despeses i diferenciant-les:
- Despeses de personal de l’entitat per a dur a terme l'activitat projectada.
- Despeses de gestió i pel sosteniment de l’entitat per a dur a terme l'activitat projectada (queden excloses les despeses d’inversió i amortització de préstecs).
- Despeses de l'activitat cultural projectada (sense incloure les despeses de personal i gestió i sosteniment de l'entitat indicades anteriorment).
* Pressupost d’ingressos prevists per a l’execució del projecte, especificant:
- Ingressos generats pel mateix projecte.
- Aportació de la mateixa entitat sol·licitant pel projecte.
- Ingressos prevists per aportació d’altres entitats privades al projecte.
- Ingressos prevists per aportacions d’institucions públiques al projecte.

A la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar la documentació administrativa general següent:

a) Còpia dels estatuts de l’associació actualitzats acompanyats d'un certificat que acrediti la inscripció de l’associació en el Registre
d’Associacions de la CAIB. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, cal aportar un certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda.
b) Certificat que acrediti les facultats o els poders de la persona que actuï en representació de l’associació.
c) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, el qual es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat (aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1).
d) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF) i del representant.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’
art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o
sol·licitades d’altres institucions, públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat.
g) Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament.S’eximeix de la presentació de la documentació a què fan referència les lletres a), b), e) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular; en aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d i g quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular; en aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:
a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.
b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.
Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas és obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.

Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en els apartats anteriors s’han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei.
Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l'art. 14, apartats 2 i 3 de l’LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes i d'acord amb allò establert en l'article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l'esmena.

Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: -
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 12 de març de 2020 - 30 dies naturals des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i notificacio electrònica
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: