Ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de MenorcaDarrera modificació: 15/07/2021Objecte del Tràmit: L’objecte dels ajuts és donar suport a les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, la promoció del voluntariat, així com col·laborar amb les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves durant tot l'any de la convocatòria.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.
 
Requisits a complir: Línia 1: Subvencions a projectes/activitats juvenils
Les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut poden presentar sol·licitud de subvenció per a les activitats realitzades dins l'any de la convocatòria que tenguin com a destinataris el jovent de Menorca i responguin als objectius iles finalitats prevists en les presents bases.
Les activitats subvencionables han de complir els requisits següents:
4.1.1. S'han d'haver realitzat dins l'any de la convocatòria.
4.1.2. Els destinataris principals han de ser els joves i les joves residents a Menorca, d'entre 14 i 30 anys, de forma que les activitats han de
comptar amb una participació mínima del jovent del 80 per cent.
4.1.3. Tenen cabuda dins aquesta convocatòria les activitats que tenguin per finalitat algun dels objectius recollits en la base 2a precedent.
4.1.4. Les activitats que es presentin dins aquesta convocatòria han de complir a normativa que els sigui aplicable en cada cas: activitats de
temps lliure, de caire social, esportives, etc.
4.1.5. Les activitats subvencionades han de ser obertes per a la gent jove participant.
4.1.6. Els ingressos que es puguin obtenir amb la realització de les activitats han de ser utilitzats per cobrir les despeses de les pròpies activitats.

4.2. Línia 2: Subvencions al manteniment i funcionament de l'entitat
Les entitats juvenils que tenguin seu a Menorca i presentin sol·licituds de subvenció per a activitats juvenils dins aquesta convocatòria, poden presentar també sol·licituds de subvenció de les despeses de manteniment i funcionament ordinari realitzades dins l'any de la convocatòria.

4.3. Línia 3: Constitució d'associació juvenil
Actuacions inherents a la constitució i inscripció d'una entitat juvenil, així com a la dinamització del seu funcionament durant els 3 mesos posteriors a la data de la seva creació.

 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
8.3.1. Documentació administrativa general
a) Document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant (CIF).
b) Escriptura de constitució o modificació, si n'és el cas, i/o estatuts, inscrits en el registre corresponent.
c) Acreditació de la representació de l'entitat.
d) DNI/NIF de la persona representant legal de l'entitat.
e) Si resulta necessari de conformitat amb els estatuts, acord de l'òrgan competent per a sol·licitar els ajuts.
f) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social (declaració emesa en base b l'article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros i inclosa en l'annex I)
g) Declaració responsable, d'acord amb el model de l d'aquestes bases, signada pel representant legal de l'entitat 'annex II de no estar sotmès a cap de les següents circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques, recollides en l'art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i en el supòsit de tractar-se d'una associació, de no trobar-se sotmesa a cap de les causes de prohibició recollides en l'article 4, apartats 5 i 6, de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d'associació, ni tampoc en un procediment de suspensió del procediment d'inscripció per trobar-se indicis racionals
d'il·licitud penal, en aplicació de l'article 30.4 de l'esmentada Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.
h) Document de designació de compte bancari de l'entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex III).
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), b), c) d) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular i continuïn vigents. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I).

8.3.2. Documentació específica requerida per a la Línia 1 de subvencions per a activitats juvenils
a) Memòria d'actuació, signada per la persona representant de l'entitat, justificativa del compliment dels requisits i condicions imposades per a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats juvenils realitzades, els resultats obtinguts i el detall dels ingressos i els costs de les activitats (s'ha d'emplenar el model de l'annex IV)
b) Relació de les despeses i detall d'altres ingressos o subvencions (annex VII).

8.3.3. Documentació específica requerida per la Línia 2 de subvencions per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils
a) Descripció de les activitats de manteniment i funcionament de l'entitat signada pel representant legal de l'entitat, emplenant el model que s'adjunta com a annex VI, que es podrà ampliar amb documentació complementària, amb inclusió del pressupost anual, detallat i desglossat de les despeses de manteniment i funcionament per a les quals es demana l'ajut. Aquest pressupost ha de preveure tant els ingressos com les despeses, tenint en compte també els ingressos que es prevegi que es puguin produir per part de les mateixes activitats juvenils, l'aportació de l'associació i les ajudes sol·licitades i concedides per altres institucions.
b) Certificat de l'entitat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, relatiu al nombre de socis/es d'entre 14 anys complerts i 30 anys sense complir; així com del nombre de membres de la junta directiva d'entre 14 anys complerts i 30 anys sense complir.
Aquestes dades s'han de referir al 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria.
Les seccions juvenils d'associacions que tenguin autonomia funcional, capacitat d'autoorganitzar-se per fer la seva tasca i autonomia econòmica respecte de l'entitat a la qual pertanyen, han de presentar aquest certificat relatiu a les persones associades i als membres de la junta directiva de la secció juvenil.
c) Certificat de l'entitat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, relatiu al nombre d'hores de dedicació a les tasques de manteniment funcionament de l'entitat. S'hi ha d'incloure tant la dedicació del personal propi contractat directament per l'entitat com mitjançant un contracte de serveis amb una altra entitat o empresa. També s'ha d'especificar la durada i categoria dels contractes i el tipus de jornada, la despesa que representa per l'entitat sol·licitant de l'ajut i les hores de dedicació d'aquest personal a tasques de manteniment i funcionament. Per a la corresponent valoració s'ha d'adjuntar al certificat el contracte laboral de cadascuna de les persones contractades, o contracte per prestació de servei.
d) Als efectes que es valorin les hores de dedicació del personal voluntari:
d.1) Certificat de l'entitat, emès pel secretari amb el vistiplau del president dins el període de presentació de la sol·licitud, acreditatiu de les hores de dedicació i les funcions desenvolupades per cadascuna de les persones voluntàries que participin en el manteniment i funcionament de l'entitat, segons el previst a la base 9.2.5.
d.2) Assegurança que cobreixi el risc als quals puguin estar exposades les persones voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat.
e) Relació de les despeses i detall d'altres ingressos o subvencions (annex VII)

8.3.4. Documentació específica requerida per a la Línia 3 de subvencions per a la constitució d'associacions juvenils
a) Acta fundacional de l'associació juvenil
b) Estatuts de l'associació juvenil
c) Declaració responsable signada pel representant legal de l'associació de no trobar-se sotmesa a cap de les causes de prohibició recollides en l'article 4, apartats 5 i 6, de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d'associació, ni tampoc no es troba en un procediment de suspensió del procediment d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació de l'article 30.4 de l'esmentada Llei orgànica 1/2002, de 22 de març. Aquesta declaració està inclosa a l'annex II.
d) Memòria de les actuacions per a la constitució de l'associació juvenil així com les activitats de dinamització realitzades (annex V).
e) Pressupost de les actuacions realitzades per a la constitució de l'associació juvenil, així com de les activitats de dinamització realitzades (annex VII).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: ---
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: ---
Per FAX (només informació): ---
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 15 de setembre de 2021
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i notificació electrònica
 
Marc Legal: 1. Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
6. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Bases de la convocatòria dels ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts per a la realització d’activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca
Annex 2 Model de declaració responsable de compliment de les condicions de beneficiari de subvencions públiques
Annex 3 Document de designació de dades bancàries
Annex 4 Memòria de les activitats juvenils
Annex 5 Memòria de les actuacions realitzades per a la constitució i dinamització d'entitats juvenils (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 6 Descripció de les activitats de manteniment i funcionament de l'entitat
Annex 7 Relació de les despeses i detall d'altres ingressos o subvencions
Annex 8 Acceptació/renúncia de la subvenció
Annex 9 Logotips
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico