Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenilsDarrera modificació: 30/05/2019Objecte del Tràmit: L’objecte dels ajuts és donar suport ales entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, la promoció del voluntariat, així com col·laborar amb les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves durant tot l'any de la convocatòria.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.
 
Requisits a complir: - Línia de subvencions a activitats: les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut poden presentar sol·licitud de subvenció per a les activitats realitzades i/o previstes realitzar dins l’any de la convocatòria, que tinguin com a destinataris el jovent de Menorca i responguin als objectius i finalitats dels ajuts.

- Línia de subvencions al manteniment i funcionament de l’entitat: les entitats juvenils que tinguin seu a Menorca i presentin sol·licituds de subvenció per a activitats juvenils dins aquesta convocatòria, poden presentar també sol·licituds de subvenció de les despeses de manteniment i funcionament ordinari realitzades dins l’any de la convocatòria.

 
Documentació a presentar: 8.1. La sol·licitud l'ha de signar la persona que exerceixi la representació legal de l'entitat.
8.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.
8.3. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
8.3.1. Documentació administrativa general
a) Còpia del document d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant (NIF o CIF).
b) Còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
c) Acreditació de la representació de l'entitat.
d) Còpia del DNI/NIF de la persona representant legal de l'entitat.
e) Acord de l'òrgan competent per a sol·licitar els ajuts.
f) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social (annex II)
g) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat de no estar sotmès a cap de les següents circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques, recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
h) Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex III).
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), b), c) d) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular i no hi hagi hagut cap canvi respecte al darrer any. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I).

8.3.2. Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:
8.3.2.1. Línia de subvencions per a projectes d'activitats.
a) Descripció detallada de les activitats juvenils per les que es demana l'ajut signada per la persona responsable de l'entitat, emplenant el model que s’adjunta com a annex IV, que es podrà ampliar amb documentació complementària. Incloure el pressupost anual, detallat i desglossat de les activitats juvenils per les que es demana l'ajut. Aquest pressupost ha de preveure tant els ingressos com les despeses, tenint en compte també els ingressos que es prevegi que es puguin produir per part de les mateixes activitats juvenils, l’aportació de l’entitat i les ajudes o altres aportacions sol·licitades, concedides i/o rebudes per part d'altres institucions.

8.3.2.2. Línia de subvencions per al manteniment i el funcionament de les entitats:
a) Descripció de les activitats de manteniment i funcionament de l'entitat signada per la persona responsable de l'entitat, emplenant el model que s’adjunta com a annex V, que es podrà ampliar amb documentació complementària. Incloure el pressupost anual, detallat i desglossat de les despeses de manteniment i funcionament per les que es demana l'ajut. Aquest pressupost ha de preveure tant els ingressos com les despeses, tenint en compte també els ingressos que es prevegi que es puguin produir per part de les mateixes activitats juvenils, l’aportació de l’associació i les ajudes sol·licitades i/o concedides per altres institucions
b) Certificat de l'entitat, emès pel/per la secretari/a amb el vist-i-plau del/de la president/a, dins el període de presentació de la sol·licitud, relatiu a la llista de les persones associades, fent constar només les inicials del nom i els cognoms, i les dates de naixement, i relatiu també als membres de la junta directiva, fent constar els càrrecs, les inicials del nom i els cognoms i les dates de naixement. Aquestes dades han d'estar referides al 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria.
Les seccions juvenils d'associacions que tinguin autonomia funcional, capacitat d’autoorganitzar-se per fer la seva tasca i autonomia econòmica respecte de l'entitat a la qual pertanyen, han de presentar aquest certificat relatiu a la llista de les persones associades i als membres de la junta directiva de la secció juvenil.
c) Relació del personal contractat dins l'any de la convocatòria. S’ha d’indicar si és personal propi contractat directament per l’entitat o mitjançant un contracte de serveis amb una altra entitat o empresa, així com la despesa que representa per l'entitat.
Cal especificar la duració i categoria del contracte i el tipus de jornada. Per a la corresponent valoració s’ha d'adjuntar la següent documentació:
c.1. Copia del contracte laboral de cadascuna de les persones contractades, o contracte per prestació de servei.
d) Als efectes de què es valorin les hores de dedicació del personal voluntari:
d.1) Documentació expedida per l'entitat, acreditativa de les hores de dedicació i les funcions desenvolupades per cadascuna de les persones voluntàries que participin en el manteniment i funcionament de l'entitat.
d.2. Assegurança que cobreixi el risc als quals puguin estar exposades les persones voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: ---
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: ---
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 29 de juny de 2019 - 30 dies naturals des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i notificació electrònica
 
Marc Legal: 1. Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
6. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: L’import màxim de la subvenció serà de 3.000 € per entitat.
Els ajuts s’abonaran a la bestreta, un cop aprovada la seva distribució entre les entitats beneficiàries.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases de la convocatòria dels ajuts per a les activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les associacions juvenils
Model de sol·licitud d'ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat
Annex 2 Model de declaració responsable de compliment de les condicions de beneficiari (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 3 Document de designació de dades bancàries
Annex 4 Descripció de les activitats juvenils per a les qual es demana l'ajut (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 5 Descripció de les activitats de manteniment i de funcionament de l'entitat (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 6 Memòria de les activitats juvenils per a les qual s'ha demanat l'ajut (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 7 Memòria de les activitats de manteniment i de funcionament de l'entitat per a les quals es demana l'ajut (ajuts per a activitats juvenils i promoció del voluntariat)
Annex 8 Memòria econòmica. Relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts del CIM per a entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut (activitats)
Annex 9 Memòria econòmica. Relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts del CIM per a entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut (manteniment i funcionament)
Annex 10 Model d'acceptació / renúncia a la subvenció de la concessió d’ajuts del CIM per a entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut
Annex 11 Logotip
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico