Inici El Consell Tràmits
 

Beques per a la realització d'estudis fora de MenorcaDarrera modificació: 24/05/2021Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és la concessió de beques per a la realització d'estudis fora de Menorca per al curs 2020-2021.

La finalitat d'interès públic d'aquesta convocatòria és ajudar les famílies i els estudiants menorquins que estudien fora de la nostra illa, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats i facilitar el seu accés als ensenyaments universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior, als ensenyaments artístics superiors i estudis no reglats superiors, sempre que aquests últims es realitzin a institucions de reconegut prestigi. Així mateix s’inclouen els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat que siguen esportistes inclosos dintre de programes o centres de tecnificació esportiva, o en centres d’alt rendiment.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: En poden ser beneficiaris els estudiants que al llarg del curs acadèmic 2020-2021 duguin a terme estudis que compleixen els requisits que s’especifiquen en aquestes bases i que prevegin una estada prolongada d'un mínim de 4 mesos fora de Menorca.
Així mateix, els sol·licitants han de tenir el domicili familiar a Menorca i han d’haver realitzat almenys un curs acadèmic a la nostra illa abans d’iniciar estudis fora.
No poden ser beneficiàries dels ajuts les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: Veure les bases de la convocatòria.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

1. Còpia del DNI del/de la sol·licitant.
2. Certificat de convivència, emès per l'ajuntament corresponent, on figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar.
3. Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària referida als ingressos de l’any 2020 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys a 31 de desembre de 2020. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF de 2020. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç següent:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml.
Aquesta documentació no és necessari presentar-la en cas de només sol·licitar un ajut de la línia 1.
NOTA: SEGONS ENS HA INFORMAT L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, AQUEST DOCUMENT ESTARÀ DISPONIBLE POSTERIORMENT A QUE HAGI FINALITAT EL TERMINI PER PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA. PER AQUEST MOTIU ES PODRÀ PRESENTAR DURANT EL MES DE JULIOL.
4. En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o en cas que no existeixin els esmentats documents declaració jurada del sol·licitant on s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i, de rebre-la, per quin import.
5. En el cas d'un estudiant que tengui un contracte de treball de 15 hores setmanals o més durant el curs 2020-2021, contracte i vida laboral.
6. En el cas dels estudiants esportistes en Programes o Centres de Tecnificació Esportiva, o en Centres d’Alt Rendiment, documentació acreditativa de la federació corresponent.
7. Expedient acadèmic:
- Expedient acadèmic del curs 2019-2020 o del darrer curs realitzat, en el qual ha de figurar la relació de totes les assignatures a les quals s'havia matriculat amb les qualificacions obtingudes.
- En el cas d'alumnes de primer curs s'han de presentar les notes de la prova que dona accés als estudis que es volen cursar.
- Els alumnes de 1r curs de màster han de presentar l’expedient de carrera amb la mitjana ponderada.
- En el cas de no haver realitzat estudis en el curs 2019-2020 s'ha de
presentar una declaració sobre quins són els darrers estudis als quals s'ha matriculat.
8. Imprès de matriculació del curs 2020-2021. En el cas que es faci la matrícula per mitjans telemàtics, s’ha d’acompanyar del justificant de l’abonament bancari. En cas de no fer la matrícula completa a l'inici del curs, s'han de presentar els justificants de les posteriors matriculacions en el moment de tenir-les.
9. En el cas d'alumnes que realitzin altres estudis a institucions de reconegut prestigi han de presentar el seu currículum.
10. En el cas que al nucli familiar hi hagi alguna altra persona que realitzi estudis fora de l'illa s'haurà de presentar la documentació indicada als apartats 7 (expedient acadèmic) i 8 (imprès de matriculació). Si aquesta persona ha fet una sol·licitud dins aquesta convocatòria d'ajuts serà suficient indicar el seu nom i número de DNI i s'incorporarà aquesta documentació d'ofici.
11. En el cas d'haver-hi algun membre amb un grau de dependència 2 o 3, s’haurà de presentar la resolució que ho indiqui.
12. En el cas d’al·legar alguna de les situacions familiars que s’especifiquen en el punt quart del barem de puntuació, s'ha de presentar la documentació següent o qualsevol altra que ho demostri:
- Estudiant o membre del nucli familiar amb discapacitat: certificat emès per l'organisme competent en el qual figuri el grau de discapacitat.
- Família nombrosa: carnet de família nombrosa. En el cas que l'hagi emès el Consell Insular de Menorca s'ha d'indicar a l'imprès de sol·licitud i no és necessari presentar-lo.
- Família monoparental o situació de viduïtat: llibre de família o certificat de defunció.
- Membre del nucli familiar en situació d’atur: en cas de situació d'atur s'ha de presentar certificat o un altre document oficial en què figurin les dades següents:
1) Que està en situació d'atur.
2) Període durant el qual ha estat en aquesta situació.
3) Si és perceptor de prestació per atur o un altre subsidi i quin és l'import mensual que es percep.
13. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries signada per l’interessat o el seu representant legal (no és necessari que estigui segellada per l’entitat bancària). (Annex 2)
14. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca. Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud.
15. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud.

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats 1, 11, 12 i 13 si ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas, s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: AMB CITA PRÈVIA Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Des deL 23/05/2021 fins el 2/07/2021
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'edictes del CIM
 
Marc Legal: - Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Negativo
 
Observacions:
LA SOL·LICITUD TAMBÉ ES POT PRESENTAR ON-LINE (AMB ACCÉS AMB PIN CIUTADÀ O CL@VE O CERTIFICAT/DNI ELÈCTRÒNIC) AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.carpetaciutadana.org/cime/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=SBEFM 


Documents Relacionats: