3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels ruralsDarrera modificació: 28/08/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: La inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’establiments d’agroturisme i hotel rural .
Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat (propietari o explotador amb el consentiment del propietari).
 
Requisits a complir: - L’establiment disposarà de les autoritzacions i llicències corresponents.
- L’establiment estarà vinculat a una explotació agrícola, ramadera o forestal degudament inscrita en el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears i mantenir la inscripció durant tot el temps en què es duu a terme l’explotació turística.
- Complir amb les condicions i requisits mínims que estableix l'article 103 i 104 del Decret 20/2015, referents a l'agroturisme i hotel rural respectivament.
- Els establiments d’agroturisme i hotel rural han de complir les obligacions i els requisits establerts en les normes d’habitabilitat per a habitatges, accessibilitat, higiene i seguretat, i en la resta de normes de protecció del consumidor i usuari.
- Exhibir en un lloc visible, a l’entrada de l’establiment, la placa identificativa del grup (annex 1 Decret 20/2015).
- Haurà de disposar de Declaració d’Interès General.
- La superfície construïda abans de l’1 de gener de 1940 i l’1 de gener de 1960 dels establiments d’hotel rural i agroturisme respectivament no podrà ser inferior al 50% de la superfície total construïda destinada a l'activitat turística, entesos com a tals els establiments prevists en l'apartat 1 de l'article 44 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, les construccions i els annexos prevists en l'apartat 2 de la Llei esmentada que es puguin incorporar al conjunt, així com les reformes o ampliacions previstes en l'apartat 2 bis de la Llei esmentada que es puguin dur a terme.
- Complir amb les definicions d’aquests establiments que es recullen a la Llei del Turisme:
1. Els hotels rurals són els establiments que presten el servei d’allotjament turístic i estan ubicats en edificacions construïdes abans de l’1 de gener de 1940, situades en sòl rústic i que disposen d’una superfície mínima de terreny de 49.000 m2, que ha de quedar vinculada a l’activitat.
2. Els agroturismes són els establiments que presten el servei d’allotjament turístic ubicats en edificacions construïdes abans de l’1 de gener de 1960, situades en sòl rústic i en una finca o finques que tinguin una superfície mínima de 21.000 m2.

 
Documentació a presentar: A) Declaració responsable d’inici d’activitat, d’acord amb el model que es facilita
B) Còpia del DNI o CIF de l'explotador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
D) Informe descriptiu de l'establiment, el qual ha d'indicar el caràcter temporal o permanent de l'activitat, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
- Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun. Antiguitat de les edificacions en el cas de turisme rural
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
-Si ofereixen o no el servei de pensió completa integral
E) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe, degudament signat per tècnic competent
F) Documentació tècnica que justifiqui l’habitabilitat de les places turístiques sol·licitades.
G) Documentació emesa per entitat oficial que acrediti l'antiguitat de l'habitatge principal i aportar les llicències dels annexes agrícoles
H) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

Documentació específica hotel rural:
I) Nota registral per tal de justificar la vinculació de la finca a l’activitat d’hotel rural
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: A qualsevol dels llocs prevists a l’article 38 de la Llei 30/1992.
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
Presentar la declaració i documentació requerida.


Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.
Terminis del Consell Insular: Quatre mesos.
Tarifes aplicables: Veure l'ordenança fiscal reguladora.
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable de serveis turístics al medi rural
Modelo de declaración responsable de servicios turísticos en el medio rural
Model exemple relació unitats d'allotjament
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les illes Balears
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Fulls de reclamacions de turisme
Model de consentiment per consultar a altres administracions


 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS