Inici El Consell Tràmits
 

3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càteringDarrera modificació: 26/07/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears dels establiments que conformen l’oferta de restauració: restaurants, bar-cafeteries, bar de copes i càtering.

Inici de l'activitat:
L'inici de les activitats queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat (explotador de l’activitat).
 
Requisits a complir:
- L’establiment disposarà de les autoritzacions i llicències corresponents.
- Complir amb les condicions i requisits mínims que estableix l'article 111 del Decret 20/2015, referents al personal, el local, els menjars i begudes, i la informació.
- Exhibir en un lloc visible, a l’entrada de l’establiment, la placa identificativa del grup (annex 1 Decret 20/2015).
- S’haurà d'incloure dins un dels següents grups: Restaurant, bar-cafeteria, bar de copes o càtering.

Definició dels grups.

Restaurant: és l’establiment que ofereix, mitjançant un preu, consum de menjars i begudes, i que disposa de cuina degudament equipada i de menjador independent per al seu consum. En el desenvolupament de la seva activitat poden oferir dinars o sopars, i també qualsevol altre servei que poden prestar els bars cafeteria.

Bar-cafeteria: és l’establiment que, disposant d’una cuina adequada, ofereix mitjançant un preu tot tipus de begudes i menjars en barra o taules. Aquests establiments han de poder subministrar als clients, en qualsevol moment dins del seu horari d’obertura, la totalitat dels menjars i begudes que ofereixin.

Bar de copes: són els establiments que serveixen ininterrompudament durant la seva obertura, mitjançant un preu, begudes, sense disposar de servei de menjars. S’han d’entendre inclosos en aquesta classificació, a títol orientatiu, no exclusiu: els bars musicals / pubs i els bars situats en discoteques, sales de festa o sales de ball.

Càtering: són els establiments que disposen de cuina adequada i subministren aliments mitjançant un preu per al seu consum directe a un determinat nombre de clients o consumidors en banquets, convencions, còctels o esdeveniments similars, que no es donen de manera continuada i regular en el temps. Aquestes empreses han de disposar de la infraestructura necessària per a la preparació i distribució dels aliments i complir amb la seva normativa específica. També han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs derivats de la seva activitat.
 
Documentació a presentar: Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT: 

- Model de DRIAT degudament emplenat
- Acreditació de la representació, si és el cas
- Assegurança a nom de l’explotador de l’activitat (només en el cas de les empreses de càtering)
- Justificant del pagament de la taxa

Documentació a presentar a efectes de comprovació a requeriment de l'Administració, amb posterioritat de la DRIAT: (Aquesta documentació es podrà presentar voluntàriament per part de l'interessat, juntament amb la documentació exigida, sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents).
- Plànol de distribució i mobiliari a escala de l’establiment.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la declaració i documentació requerida.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.
Terminis del Consell Insular: --
Tarifes aplicables: Inscripciót: 130,50 €
Resposta al ciutadà: --
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Informació relacionada amb el desenvolupament de l'activitat turística de l'oferta de restauració (bar, bar cafeteria, bar de copes, cafeteria, restaurant)
Model de declaració responsable de bars, cafeteries i restaurants
Modelo de declaración responsable de bares, cafeterías y restaurantes
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Model d'anunci informatiu de que l'establiment disposa de fulls de reclamació en 5 idiomes
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment (catèring)
Informació sobre la placa informativa dels establiments de restauració
Información sobre la placa informativa de los establecimientos de restauración
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment (normativa anterior)
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Model de consentiment per consultar a altres administracions
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (restauració)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico