Inici El Consell Tràmits
 

Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)Darrera modificació: 24/03/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR.

Obtenir l'autorització per a realitzar el canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).


 
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
 
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal.
 
Documentació a presentar: CANVI DE TITULAR
- Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- DNI (persones físiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Alta o darrer rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE-epígraf 721.3) de viatgers per carretera.
- Certificat emès per la delegació d'hisenda acreditatiu d'estar al dia en les obligacions fiscals i tributàries, corresponent als darrers 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud.
- Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la inscripció, alta i cotització dels darrers 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud en el règim de la seguretat social que li pertoqui.
- Document de cessió signat pel cedent amb reconeixement de signatura notarial o bancari.
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Llicència municipal.
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada, o assegurança de responsabilitat civil limitada a 50 mliions, així com el darrer rebut.
- Original de la targeta de transports objecte de la sol·licitud.
CANVI DE VEHICLE.
- Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Llicència municipal.
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada , o assegurança de responsabilitat civil limitada a 50 miliions, així com el darrer rebut.
- Original de la targeta de transports objecte de la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis del Consell Insular: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2020: Canvi de titular: 41,87 euros; Canvi de vehicle: 13,99 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit o presencialment
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

AVIS IMPORTANT.
A partir de l'1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb les autoritzacions de taxis, totes les persones físiques i jurídiques es podran comunicar i podran tramitar-les de forma electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment . Aquest és l'enllaç a aquesta seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

A partir de l'1 de gener de 2018, serà obligatòria la tramitació electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment.

 


Documents Relacionats: