Informe favorable a la planta de tractament de lixiviats de l'àrea de gestió de residus de Milà

El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears aprova l’informe favorable a la revisió de l’Autorització Ambiental Integrada que incorpora aquesta instal·lació.

El Consorci de Residus i Energia de Menorca va presentar una proposta d’adequació del sistema de tractament de lixiviats a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, infraestructura reflectida també al Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca 2019-2025.

Les característiques físic-químiques dels lixiviats depenen de nombrosos factors, com el tipus d’abocador, la naturalesa i quantitat de residus, l’antiguitat i el sistema d'explotació de l'abocador, la climatologia, característiques geològiques, etc. Tots aquests factors fan que la seva composició sigui complexa i bastant variable, i que com a conseqüència no existeixi un mètode de tractament generalitzat i que s'hagi d’adaptar cada instal·lació a les particularitats del tipus de lixiviat a tractar.

Per aquest motiu, el Consorci i la UTE Es Milà, concessionària de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, fa anys que treballen conjuntament per aconseguir el sistema de tractament més adient per donar compliment als requeriments normatius i a la vegada optimitzar els recursos per assolir un tractament ambientalment sostenible que impliqui el menor consum d’energia i de reactius químics possible.

L’opció finalment escollida i implantada ha estat un sistema de biorreactor de membrana (MBR), que consta d’un reactor biològic airejat i una etapa d'ultrafiltració. Aquesta tecnologia es complementa amb un tractament addicional consistent en un físic-químic amb coagulació-floculació.

El principal avantatge d'aquest tractament davant la resta de tractaments estudiats, és que és un tractament d'eliminació, davant altres que són tractaments de concentració, de manera que la contaminació no s'elimina, sinó que passa a la fracció de concentrat. Aquest concentrat té els mateixos compostos que el lixiviat inicial, però en menor volum i el seu tractament suposa un elevat cost ambiental i econòmic.

Amb l’actual tractament de lixiviats s'aconsegueix el compliment dels valors límits d'emissions marcat per l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) i l'ordenança de clavegueram de Maó. Així, no es pot perdre de vista que l’efluent del tractament de lixiviats de Milà, una vegada tractats, s’aboca a la xarxa de sanejament i torna a sotmetre's a un altre tractament a l'estació depuradora d'aigües residuals de Maó-Es Castell.

A continuació s’expliquen les etapes del procés de tractament dels lixiviats:

1. Bombament des de bassa de lixiviats.
Es realitza mitjançant dues bombes centrífugues externes de cos i impulsor d'acer inoxidable, equipades d’una canonada d'aspiració i una vàlvula de retenció per a cada unitat.

2. Filtració inicial.
Per a assegurar que no passin sòlids gruixats al reactor biològic, es col·loca un filtre de malla autonetejada amb una llum de pas de 250 micres.

3. Reactor biològic aerobi.
La primera etapa del sistema MBR és el reactor biològic airejat, que consisteix en un dipòsit airejat de 200 m³. En aquesta etapa, els bacteris eliminen els compostos biodegradables.

4. Ultrafiltració tubular.
La segona etapa del MBR consisteix en la ultrafiltració tubular, on es realitza la separació de l'aigua i el fang. Aquesta separació sòlid-líquid s’aconsegueix mitjançant el pas de l'aigua a través d'una membrana permeable amb llum de pas de 100.000 Da.

La ultrafiltració permet que en el reactor biològic es treballi amb concentracions de licor mescla molt altes (ràtio aigua-biomassa) i això implica que el volum del reactor biològic sigui inferior al volum de qualsevol reactor biològic d'un tractament biològic convencional (reactor biològic airejat + decantador).

5. Tractament físic-químic.
Encara que l'aigua procedent de la ultrafiltració surt amb valors molt baixos de sòlids en suspensió, la seva qualitat no és suficient per al seu abocament a clavegueram. Per aquest motiu, com a tractament addicional es dissenya un tractament físic-químic tradicional format per una cambra de coagulació, una cambra de floculació i un decantador lamel·lar que garanteix la qualitat de l'aigua per al seu abocament amb tots els paràmetres per sota dels límits exigits.

6. Tractament de fangs.
Els fangs generats, tant en el reactor biològic com en el tractament fisicoquímic, s’envien a un espessidor i posteriorment a una centrífuga que concentra els fangs eliminant bona part del seu contingut en aigua perquè aquests es puguin disposar de manera controlada en l'abocador.

El cost de la planta de tractament de lixiviats ascendeix a 502.202, 93 € (IVA inclòs), costos prevists en el marc del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà.Maó, 18 de desembre de 2020.

 
Imatges relacionades
 
 
 
 
Departaments relacionats Medi Ambient i Reserva de Biosfera
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ