RequisitsRequisits de l'habitatge per a dur a terme l'activitat
Pel que fa a la tipologia d'habitatge residencial sotmès al règim de propietat horitzontal a més
Requisits per a l'exercici de l'activitat de l'empresa comercialitzadoraRequisits de l'habitatge per a dur a terme l'activitat:

1. Tenir la cèdula d'habitabilitat en vigor. El nombre màxim de places que es poden comercialitzar són les que permet l'esmentada cèdula. Aquests habitatges no poden disposar de llits supletoris.

2. Estar ubicat a les zones provisionalment declarades i delimitades aptes de manera expressa.

3. Tenir una antiguitat mínima de 5 anys (acreditable mitjançant declaració d'obra nova, llicència de primera ocupació o certificat municipal emès a tal efecte). Durant aquest període l'ús de l’habitatge ha d'haver estat residencial privat.

4. No es pot comercialitzar l'habitatge si s'ha imposat sanció ferma per infracció greu o molt greu de legalitat urbanística mentre no es restitueixi la legalitat.

5. Acreditar la sostenibilitat mitjançant certificat energètic amb les qualificacions mínimes: Qualificació F per habitatges anteriors al 31/12/2007 i Qualificació D posteriors a l’1/01/2008. *excepció per als afectats per patrimoni que ha d'obtenir la màxima qualificació que al respecte possibiliti la normativa.

6. Comptar amb els sistemes de control de consum d'aigua (mesuradors o comptadors individuals) donats d'alta amb l'empresa subministradora quan rebin el servei d'una xarxa pública d'abastiment.

7. Aixi mateix han d'estar dotats de comptadors individuals pel que fa a altres subministraments com electricitat i gas.

8. Complir amb la normativa de sostenibilitat i accessibilitat aplicable, i respectar la de patrimoni.

9. No estar o haver estat l'habitatge residencial sotmès al règim de protecció oficial o preu taxat.

10. Disposar d'un equipament mínim de bany per a cada quatre places (quan s'excedeix el nombre de quatre o de múltiples de quatre ja s'exigeix un altre bany).

11. Altres requisits establerts en l'annex 6 del Decret 20/2015, de 17 d'abril (uns indispensables i de compliment obligatori, i altres avaluables), tal com s'estableix en l'art. 107, punt 1, 2 i 3 del mateix decret.

12. Els habitatges estan obligats a exhibir, en un lloc destacat i visible, durant el període en què siguin objecte de comercialització turística, la placa identificativa en la qual figuri el distintiu corresponent (model en l'annex 1 del Decret 20/2015).

Pel que fa a la tipologia d'habitatge residencial sotmès al règim de propietat horitzontal a més:

1. La declaració responsable habilita per a l'exercici de l'activitat un termini de 5 anys des de la presentació a l'administració turística.

Durant el mes anterior a la finalització del termini, si la zona continua essent apta i es continuen complint tots els requisits, es pot comunicar a l'administració turística que es prorroga el termini de comercialització pel mateix període. Si es compleixen els cinc anys
i no es comunica la pròrroga, la baixa definitiva es produeix de manera automàtica.
També, igual que quan ja no compleixi els requeriments normatius establerts en aquells moments, inclosos els urbanístics, s'ha de cessar l'activitat i l'habitatge ha de passar a la situació de baixa definitiva que significa la pèrdua dels efectes de la declaració responsable d'inici de l'activitat turística i la cancel·lació de la inscripció en els registres turístics.

2. La comercialització ha d'estar permesa per la comunitat de propietaris:

a) Estarà permès el lloguer turístic si així ho indiquen expressament els estatuts.

b) En el cas que els estatuts determinin la no possibilitat d'un altre ús que no sigui el d'habitatge, s'han de modificar els estatuts segons el que preveu l’art.17.6 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal.

c) En el cas que els estatuts no impedeixin la comercialització turística o que aquests no existeixin, serà necessari un acord de la junta de propietaris en el qual la majoria de propietaris, que alhora constitueixin la majoria de quotes de propietat, acceptin expressament la possibilitat de comercialització turística dels habitatges i s'haurà d'inscriure en el Registre de la Propietat. Aquest acord es podrà també modificar per majoria. 

Requisits per a l'exercici de l'activitat de l'empresa comercialitzadora:

1. L'empresa comercialitzadora ha de subscriure una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil per danys corporals o materials de les persones usuàries. S'ha de disposar d'una pòlissa d'assegurança per un import mínim de 300.000 euros, amb una fiança màxima de 600 euros per sinistre, que cobreixi la responsabilitat civil per danys corporals i materials que puguin sofrir els usuaris dels habitatges durant les seves estades.

En el cas de propietat horitzontal, a més s'han de cobrir els danys que les persones usuàries eventualment puguin ocasionar a la comunitat de propietaris.

2. Oferir els serveis turístics: neteja periòdica de l'habitatge (abans de l'entrada/durant l'estada); subministrament de roba de llit, llenceria, parament de la casa en general (amb reposició d'aquesta); manteniment de les instal·lacions. Les empreses comercialitzadores estan obligades a garantir la prestació directa o indirecta d'aquests serveis turístics.
*En el cas de contractar personal per dur a terme els serveis s'han de complir les normes laborals, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, i si n'és el cas del conveni col·lectiu que sigui d'aplicació.

3. Assistència telefònica al turista o usuari durant les 24 hores. Aquest telèfon ha d'estar a disposició de la comunitat de propietaris a fi de comunicar incidències greus.

4. Tenir una direcció independent de l'habitatge que comercialitzin els efectes de notificacions.

5. Complir amb les obligacions imposades en l'art. 19 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, establertes per a totes les empreses turístiques.

6. Entre les obligacions abans indicades, i pel que fa a l'activitat de comercialització d'estades turístiques, s'ha d'informar per escrit les persones allotjades perquè respectin les normes bàsiques de convivència.

En el cas d'habitatges sotmesos a propietat horitzontal, cal informar a més que s'han de respectar els detalls de la convivència i l'adequada utilització dels serveis i les coses comunes determinades en les normes de règim interior de la comunitat de propietaris per tal de no produir perjudicis a la resta de persones allotjades o al veïnatge.

En conseqüència, les persones usuàries han de signar la recepció d'aquesta informació i complir els usos de convivència i ordre públic.

En el cas de propietat horitzontal, han de complir també les normes de règim interior de la comunitat de propietaris (adequada utilització de serveis i coses comunes i espais en copropietat).

En cas d'alteracions greus de la convivència o d'infracció greu de les normes de règim interior de la comunitat per part dels usuaris, la persona comercialitzadora de l'habitatge ha de requerir que l'abandonament d'aquest pel client es faci en un termini màxim de 24 hores.

7. El comercialitzador ha d'incorporar i fer públic de forma permanent en el canal d'oferta turística el número d'inscripció turística de l'habitatge. També ha d’informar d'aquest número de registre a l'usuari a l'inici de l'estada.

8. Complir tota la normativa que pugui ser-li aplicable, inclosa la fiscal, i els requeriments normatius exigibles per a l'exercici de l'activitat (empresarials, laborals si té personal contractat, i tributaris).

9. Trametre a la Direcció General de la Policia informació sobre l'estada de les persones que s'hi allotgin de conformitat amb la normativa de seguretat ciutadana.

10. A aquest tipus de comercialització li és aplicable el règim d'informació, preus, publicitat i reserves que regulen els art. 86 i 87 del Decret 20/2015, en allò que no sigui contradictori.

11. Les condicions contractuals exposades en la web del comercialitzador que hagin estat expressament acceptades pel client tindran efectes contractuals.

En els contractes es poden disposar els supòsits de rescissió que les parts considerin pertinents en relació a comportaments incívics, incompliment de les ordenances relatives a renous i d'altres.

12. Es limita la presentació de declaracions responsables referent a aquesta activitat quan el propietari de
l'habitatge ho sigui també de tres o més habitatges ja comercialitzats turísticament.

 

Aquest document s’ha elaborat d’acord amb la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i el Decret 20/2015, de 17 d’abril, i sense perjudici de l’obligació que tenen les empreses turístiques del compliment de la resta de preceptes establerts en la normativa turística i en la resta de normativa que els pugui ser d’aplicació per al desenvolupament de la seva activitat.
L’incompliment de qualsevol dels preceptes anteriors implica una infracció que pot ser tipificada com a LLEU (sancionada amb advertència o multa de fins a 4.000€), GREU (sancionada amb multa de 4.001 € fins a 40.000 €) o MOLT GREU (sancionada amb multa de 40.001 € fins a 400.000 €), d’acord amb el que estableix la llei turística vigent.
 

 

 


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS