Preguntes freqüents

LLOGUER TURÍSTIC Preguntes freqüents


1. Què és l’activitat de lloguer turístic en habitatges d’ús residencial (estades turístiques)?
2. Com es podrà iniciar l’activitat del lloguer turístic a estades turístiques i quan?
3. Amb quins criteris es determinaran les zones aptes i no aptes per a la comercialització d’estades turístiques?
4. Quin es el procediment per delimitar provisionalment les zones aptes per la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial?
5. Amb quina situació queden les estades turístiques ja registrades que no es trobin a una zona apte?
6. S’han d’adquirir places per fer l’activitat? Hi ha límit de places?
7. Qui pot dur a terme l’activitat?
8. Què és un canal de comercialització?
9. Què passa si no es compleix amb la normativa establerta una volta presentada la DRIAT?
10. Requisits pels habitatges que formin part d’una edificació plurifamiliar.

 

1. Què és l’activitat de lloguer turístic en habitatges d’ús residencial (estades turístiques)?


L'activitat consisteix en la cessió temporal del dret de gaudi de la totalitat de l'habitatge per períodes de curta durada (per dies o setmanes), sense que una estada pugui ser superior a un mes. Aquesta activitat és incompatible amb la formalització de contractes per habitacions o la coincidència en el mateix habitatge de persones que hagin formalitzat contractes diferents.

Si l'habitatge es comercialitza en condicions d'ús immediat, per períodes de curta durada i no es pot acreditar que la finalitat del lloguer sigui diferent a l’ús turístic, es presuposa que és una activitat de lloguer vacacional. 

 

2. Com es podrà iniciar l’activitat del lloguer turístic a estades turístiques i quan?


Per iniciar l’activitat s’ha de presentar amb registre d’entrada al Consell Insular de Menorca la Declaració Responsable d’Inici de l’Activitat Turística (DRIAT) i pagar la taxa corresponent.

La presentació de la DRIAT habilita per dur a terme una activitat des del moment que se li dona registre d’entrada i la inscripció immediata en el corresponent Registre Insular d'empreses, activitats i establiments turístics, sense perjudici del compliment d'altres obligacions exigides en altres normes. Ara bé, també es preveu que posteriorment l'administració efectuarà les comprovacions pertinents per verificar la veracitat de la declaració i del compliment de la normativa.

Només es poden presentar noves declaracions responsables d'inici d'activitat de comercialització d'estades turístiques si es refereixen a habitatges d'ús residencial que estiguin ubicats a les zones declarades aptes de manera expressa.

La declaració provisional de les zones aptes i no aptes es farà per acord del Ple del Consell Insular de Menorca (amb aprovació definitiva) que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tampoc es podran comercialitzar estades turístiques en habitatges que no compleixin el que es determina en la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, la normativa de desplegament i la normativa urbanística en els termes d'aquesta.
 

3. Amb quins criteris es determinaran les zones aptes i no aptes per a la comercialització d’estades turístiques?


Es determinaran segons criteris ambientals, poblacionals, d'ordenació del territori, i altres que es corresponen amb el nivell d'afluència turística i d'equipaments que pot assumir l’illa sense que suposi una repercussió important dels seus recursos, en la capacitat de gestió i en la qualitat de vida dels habitants.

Les zones aptes on es podrà dur a terme l'activitat seran les que provisionalment, mitjançant acord del Ple del Consell Insular de Menorca es declarin i delimitin. I que, posteriorment reculli el PIAT o PTI.
 

4. Quin es el procediment per delimitar provisionalment les zones aptes per la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial?


El dia 23 de març es va dur a terme l’aprovació inicial pel Ple del Consell Insular, amb la posterior exposició pública de 30 dies hàbils. Dins el termini d’un mes des de l’aprovació inicial, els ajuntaments poden emetre informe en el qual poden proposar alternatives raonades a la delimitació provisional inicialment aprovada per Ple del Consell Insular. També es poden demanar informes a altres administracions en el cas que es consideri convenient.

En el cas que es prevegin efectes significatius sobre el medi ambient, s'ha d'elaborar una memòria-anàlisi (sol·licitar una declaració ambiental estratègica a la CMAIB abans de l'aprovació definitiva).

Finalment, un cop s'hagin realitzat els tràmits anteriors, s'ha de dur a terme l'aprovació definitiva pel Ple del CIM de la declaració de zones aptes i la posterior publicació al BOIB, necessària per a la seva entrada en vigor.
 

5. Amb quina situació queden les estades turístiques ja registrades que no es trobin a una zona apte?


Els habitatges objecte de comercialització turística que ja exerceixin la seva activitat de manera legal a l'entrada en vigor de la llei 6/2017, de 31 de juliol, no es veuran afectats per la zonificació.

Els expedients relatius a habitatges turístics que a l'entrada en vigor de la llei esmentada ja estiguin en tramitació s'han de regir per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 

6. S’han d’adquirir places per fer l’activitat? Hi ha límit de places?


El Pla d’intervenció en àmbits turístics de Menorca (PIAT) o el Pla territorial insular (PTI) són els instruments que determinaran el límit màxim de places, mentre no estigui determinat, els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques estan exclosos d'obtenir places.
 

7. Qui pot dur a terme l’activitat?


Es poden comercialitzar estades turístiques de curta durada a habitatges d'ús residencial sempre que dugui a terme aquesta comercialització el propietari o es faci per mitjà d'operadors o qualsevol canal de comercialització turística. Aquesta comercialització es pot alternar amb l'ús pròpiament d'habitatge.

No es pot comercialitzar ni fer publicitat d'estades turístiques sense la presentació de la DRIAT a l'administració turística.

A efectes de registre només es permet una empresa comercialitzadora d'estades turístiques per habitatge, que pot coincidir o no amb el propietari, i amb independència que s'exploti directament o indirectament per mitjà de centrals de reserva o d'altres mediadors.

Es limita la presentació de declaracions responsables referent a aquesta activitat quan el propietari de l'habitatge ho sigui també de tres o més habitatges ja comercialitzats turísticament.

 

8. Què és un canal de comercialització?


Un canal d'oferta turística pel que fa a la comercialització d'estades turístiques en habitatge és: tot sistema mitjançant el qual les persones físiques o jurídiques, directament o a través de tercers, comercialitzen, publiciten o faciliten, mitjançant enllaç o allotjament de continguts, la reserva d'estades turístiques a habitatges, bé sigui per terminis de dies o setmanes, bé sigui amb prestació d'alguns dels serveis prevists en la llei. (Entre d'altres: les agències de viatges; les centrals de reserves; altres empreses de mediació o organització de serveis turístics, inclosos els canals d’intermediació a través d'internet o altres sistemes de noves tecnologies d'informació i comunicació; les agències immobiliàries; així com la inserció de publicitat en mitjans de comunicació social, qualsevol que en sigui el tipus o suport).

La llei del turisme estableix que són responsables de la publicitat, en suport de paper, pàgina web o qualsevol altre, tant la persona titular del mitjà a través del qual es duu a terme aquesta publicitat, com la persona responsable de inserir-la (propietari), llevat de prova en contra.
 

9. Què passa si no es compleix amb la normativa establerta una volta presentada la DRIAT?


S'ha de tenir en compte que quan es detecti inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial que s'adjunti a l'esmentada declaració, implicarà la suspensió i la impossibilitat de continuar amb l'activitat i també la cancel·lació de la inscripció. Aquest fet també suposarà la instrucció d'un expedient sancionador per exigir a la persona interessada la corresponent responsabilitat.
 

10. Requisits pels habitatges que formin part d’una edificació plurifamiliar.


En el cas d'habitatges residencials que formen part d'una edificació plurifamiliar els quals que estan sotmesos a un règim de propietat horitzontal, per poder comercialitzar estades turístiques, es troben supeditats, a part de complir amb la resta de requisits exigibles, a què la comunitat de propietaris ho permeti:

a) Estarà permès el lloguer turístic si així ho indiquen expressament els estatuts.

b) En el cas que els estatuts determinin la no possibilitat d'un altre ús que no sigui el d'habitatge, s'han de modificar els estatuts segons el que preveu l’art.17.6 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal.

c) En el cas que els estatuts no impedeixin la comercialització turística o que aquests no existeixin, serà necessari un acord de la junta de propietaris en el qual la majoria de propietaris, que alhora constitueixin la majoria de quotes de propietat, acceptin expressament la possibilitat de comercialització turística dels habitatges i s'haurà d'inscriure en el Registre de la Propietat. Aquest acord es podrà també modificar per majoria.

 


 


 

 

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa