Factura electrònica. Informació per als proveïdors

En aquest apartat trobareu reposta a les preguntes més freqüents i també enllaços d'interès. 
Factura electrònica
 
  • NOVETATS:
    • (06/06/2017) Nous codis a incloure a les factures adreçades al Consell Insular.
    • (06/06/2017) A partir del dia 1 de juliol, TOTES les factures, amb independència del seu import, hauran de ser electròniques, excepte en el cas que no estigueu obligats a facturar electrònicament.


SESSIONS INFORMATIVES:

Ciutadella:
- 13 de juny de 2017, de 16.30 a 18.30 h.  Lloc: PIME Menorca (Edifici Pau Seguí, c/ dels Comerciants, 9, POICI)
Maó:
- 15 de juny de 2017, de 16.30 a 18.30 h. Lloc: CAEB Menorca (c/ d'Artrutx, 10 E, POIMA)

Fullet informatiu

Cicle de vida de les factures (document informatiu)


PREGUNTES FREQÜENTS


1. Tots els proveïdors estan obligats a presentar factures electròniques?

Qualsevol proveïdor que hagi entregat béns o prestat serveis a l'Administració Pública pot expedir i remetre factures electròniques.

Els proveïdors que hi estan obligats són:
- Les societats anònimes.
- Les societats de responsabilitat limitada.
- Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
- Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
- Unions temporals d'empreses (UTE).
- Agrupacions d'interès econòmic, Agrupacións d'interès econòmic europees, Fons de pensions, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

Els autònoms no hi estan obligats, excepte en el cas de professions amb col·legiació obligatòria.

IMPORTANT: A partir del dia 1 de juliol de 2017 totes les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb el CIM han de presentar factures electròniques, amb independència del seu import.

2. Quin format han de tenir les factures electròniques?


El format de factura es basarà en el format estructurat de factura electrònica Facturae 3.2.X i de firma electrònica d'acord amb l'especificació  XML Advanced Electronic Signatures (format XaDES). 


3. Quina informació ha de contenir la factura?

És necessari que les factures incloguin dels codis següents de l'organisme destinatari:
  • Oficina comptable
  • Òrgan gestor
  • Unitat tramitadora
Aquests codis són necessaris perquè la factura arribi al Consell Insular a través del punt d'entrada de factures electròniques FACe i pugui tramitar-se el seu pagamament.

Podeu consultar aquests codis en els enllaços següents:
En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el departament del Consell Insular que us hagi fet l'encàrrec.


4. Com puc generar una factura electrònica?

Demaneu al vostre proveïdor d'informàtica si el programa informàtic de facturació que empreu està adaptat per crear factures electròniques. En cas contrari, podeu emprar el programa gratuït que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques posa a l'abast de qualsevol empresa.
 
Descarregar l'aplicació informàtica per crear factures electròniques

Haureu de disposar d'un certificat electrònic reconegut per poder firmar la factura.

En el cas d'utilitzar la intermediació d'un prestador de serveis de facturació electrònica (veure expedició per un tercer), serà aquest el que firmi electrònicament les seves factures.


5. On he de presentar les factures electròniques?

Les factures electròniques adreçades al Consell Insular s'han de presentar a FACe, Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Estat, al qual s'ha adherit el Consell.


6. Com puc fer el seguiment de l'estat de tramitació i de pagament de les factures?

Podeu consultar l'estat de les seves factures des del portal FACe.


7. Si tinc dubtes a l'hora de generar una factura electrònica o dificultats en enviar-la a través del Punt general d'entrada de factures electròniques FACe, què puc fer?

Podeu consultar  les preguntes freqüents dins l'apartat Ajuda del portal FACe, enviar una consulta emplenant el formulari del sevei de suport de FACe, o bé  telefonant als telèfons de suport a proveïdors que ofereix FACe (902 879 871 i 954 304 117).

8. Puc anul·lar una factura?

Sí. Si es detecta que una factura és incorrecta, el proveïdor pot sol·licitar-ne l'anul·lació des de FACe. La factura quedarà en estat de "sol·licitud d'anul·lació" i serà l'òrgan tramitador del Consell Insular qui haurà d'anul·lar la factura a partir de la sol·licitud d'anul·lació del proveïdor.


ENLLAÇOS D'INTERÈS:

- Portal de factura electrònica de l'Administració General de l'Estat
- Preguntes freqüents sobre factura electrònica
FACe (Punto general de entrada de facturas electrónicas)
- Preguntes freqüents sobre FACe

Normativa: 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i de creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic
- Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicaseditar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa