Publicada la 8a Unitat Didàctica de la Reserva de Biosfera: Pol·linitzadors

La darrera edició d'aquests quaderns divulgatius centra la seva atenció en la vital importància de les espècies pol·linitzadores i la seva conservació, així com les causes i les conseqüències de la seva desaparició.

El quadern ha estat editat per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i el grup de recerca IMEDEA per donar suport als tallers divulgatius per a alumnes de l'ESO

Nota de premsa: Publicada la 8a Unitat Didàctica de la Reserva de Biosfera: Pol·linitzadors

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha fet públic avui el darrer número dels Quaderns Didàctics de la Reserva de Biosfera: Pol·linitzadors. La vuitena edició, elaborada en col·laboració amb l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, UIB-CSIC), se centra a divulgar entre els alumnes de l'ESO la importància de les espècies de pol·linitzadors als ecosistemes i sectors productius de Menorca.

Educació per a la sostenibilitat

L’educacio´ per a la sostenibilitat consisteix un dels eixos prioritaris de la Reserva de Biosfera de Menorca tal com queda reflectit en el seu Pla d’Accio´ en el PROGRAMA DE CONEIXEMENT I EDUCACIO´ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE a implantar durant el peri´ode 2019-2025.
Una de les li´nies d’actuacio´ dins d’aquest programa es centra en l’educacio´ ambiental en els centres educatius mitjanc¸ant tallers i activitats, a trave´s dels quals es tracte que els alumnes adquireixin els coneixements per valorar el seu entorn i prenguin la motivacio´ i el compromi´s necessari per trobar solucions als problemes.

La difusio´ d’aquests tallers i activitats es dur a terme mitjanc¸ant la plataforma del programa de Salut Jove i Cultura del Consell Insular de Menorca. Aquest programa ofereix a les escoles aquest curs 2021-2022, 176 tallers, d’a`mbits tan diversos com la salut, l’esport, socials, culturals o mediambientals.

Durant els darrers anys l’Age`ncia Menorca Reserva de Biosfera ha anat incrementant el nu´mero de tallers oferts arribant aquest curs a 26 tallers de temes tan diferents com: residus, aigua, biodiversitat, geologia, platges...i destinats a tots els nivells educatius.

Durant el curs escolar 21-22 s’ha incorporat un nou taller anomenat “El fascinant mo´n dels pol·linitzadors” per valorar i sensibilitzar a la poblacio´ cap a un grup d’espe`cies ba`siques per a la conservacio´ de la vida en el planeta com so´n els pol·linitzadors.

Les espècies pol·linitzadores

Les espe`cies pol·linitzadores (principalment insectes) so´n essencials per a la reproduccio´ i persiste`ncia de moltes plantes, per tant ens proporcionen directa o indirectament mu´ltiples beneficis. El declivi en la salut i les poblacions dels pol·linitzadors so´n una amenac¸a a la integritat de la biodiversitat i a l'alimentacio´. Cultius com els de les si´ndries, les carabasses, els melons, les ametlles o les cireres depenen en un 90 % de la pol·linitzacio´ per insectes.

El nou taller sera` impartit per investigadors del grup IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avanc¸ats) que actualment estan desenvolupant el projecte Life 4 Pollinators amb l’objectiu de posar en valor aquestes espe`cies a l’a`rea mediterra`nia a la vegada que duen a terme un projecte d’investigació sobre els pol·linitzadors de Menorca finançat per l’Agència.

La unitat dida`ctica que avui es presenta representa el no 8 de la col·leccio´ de Quaderns Dida`ctics de la Reserva de Biosfera, editats per a treballar i complementar les tema`tiques dels tallers educatius.

Les altres unitats dida`ctiques de la col·leccio´ so´n:

1. Reserva de Biosfera
2. Geologia
3. Energia
4. Biodiversitat terrestre
5. Biodiversitat marina
6. Alimentació saludable
7. Aigua

La Unitat Didàctica: Pol·linitzadors

Aquesta unitat dida`ctica no 8 Pol·linitzadors esta` dirigida tant als cursos de 3r a 6e` de prima`ria com als de 1er a 4rt de secunda`ria i aporta informacio´ sobre que` e´s la pol·linitzacio´, quines so´n les principals espe`cies pol·linitzadores que tenim a Menorca, les causes i consequ¨e`ncies de la pe`rdua de pol·linitzadors i que` podem fer per a la seva conservacio´, tot aixo` acompanyat d’exercicis i activitats per a que` l’alumnat aprecii¨ aquest grup d’animals tan importants per a la conservacio´ de la vida en el planeta.

Els textos i activitats de la unitat dida`ctica han estat elaborats per l’equip de IMEDEA, la qual cosa garanteix un alt nivell, i les il·lustracions cienti´fiques d’en Xavi Canyelles han estat cedides tambe´ pel grup del Life 4 Pollinators.

S’han impre`s 2.000 exemplars d’aquesta unitat dida`ctica la qual tambe´ es pot descarregar, (com els altres quaderns dida`ctics), al apartat de publicacions de la pa`gina www.menorcabiofera.org.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ