Comunicat de suspensió de terminis de procediment administratiu

Data : 31/03/2020

Per tal de concentrar els recursos de les diferents Administracions Públiques i resta d’entitats del Sector Públic en les activitats essencials per al funcionament de l'Estat, alhora que es preserva la integritat i salut dels empleats públics, la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant la qual es declara l’estat de l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha establert que ES SUSPENEN ELS TERMES I S'INTERROMPEN ELS TERMINIS DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN CURS (TANT PEL QUE FA ALS TERMINIS PER A L’ADMINISTRACIÓ COM PER A LA CIUTADANIA), regulats de manera directa o indirecta per la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, FINS QUE CESSI L'ESTAT D'ALARMA (Actualment previst fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020), d’acord amb el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19).

No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

Així mateix, es podrà acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que vagin referits a situacions estrictament vinculades a fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin indispendables per a la protecció de l’interés general o pel funcionament bàsic dels serveis.
Maó, 31 de març de 2020

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa