El Grup Popular lamenta que el Consell torni a l'endeutament i segueixi ampliant despeses fixes tot i reduir ingressos

Data : 09/12/2019

El Grup Popular denuncia que la meitat de les inversions programades per a l'any 2020 són de difícil execució

Augmenta la despesa corrent, es dispara la partida de personal i disminueixen les inversions en un pressupost poc realista


El Grup Popular té serioses objeccions a fer a el projecte de pressupostos de el Consell de Menorca, que l'equip de govern portarà a aprovació inicial el proper dia 20.

Des de l'oposició s'han presentat diverses esmenes parcials i una esmena a la totalitat que es basa en la idea que el pressupost no és executable, anota ingressos que no estan garantits, es distancia de les estimacions sobre la desacceleració econòmica i presenten una gran opacitat en la destinació de les partides econòmiques.

Així ho ha valorat avui el grup de consellers que encapçala Misericòrdia Sugrañes.

El primer retret de el Grup Popular apunta el fet que el Consell pensa tornar a recórrer a l'endeutament per equilibrar els comptes. Eleva l'endeutament , i, persisteix en aplicar mesures per eixamplar l'estructura de la institució amb un major increment en la despesa corrent i pujant també, un any més, la partida de personal.

El conseller Adolfo Villafranca, que fa el seguiment econòmic de la institució, ha presentat les aportacions del seu grup i destacat:

INGRESSOS Augment dels ingressos corrents procedents de l'Estat, que passen de 771.894,24 € a 909.862,40 €.

Augment dels Ingressos derivats de l'IVA, que s'eleven a 1.492.536 euros, quan van ser de 1.371.016,55 € en el present exercici.

Creix també el fons complementari de finançament, que passa de 12,24 milons d'euros a 12,79 millones de euros.

Estem, doncs, davant d'un previsió a l'alça d'ingressos tributaris que no es correspon amb les estimacions de desacceleració econòmica que ha traçat el Banc d'Espanya (rebaixades de el 2% a l'1,7% les Expectatives de creixement econòmic).

Vilafranca destaca un decrement substancial en els ingressos procedents de la Comunitat Autònoma, que es veuran retallats en una mica més de dos milions

(2.236.791,98 euros). En 2019 s'havien previst 54,51 millones d'euros i per al 2020, la xifra cau a 52,28 millones de euros. Però a més, la retallada és més gran si es té en compte que en la cantidas anotada s'inclou una nova partida per 1 milió d'euros, directament destinada a pagar indemnitzacions pel cas Cesgarden, amb la qual cosa, la disponibilitat real d'aplicació directa sobre Menorca baixa a 51.280.000.

El Grup Popular recorda, en aquest sentit, que el Consell de Menorca va renunciar a percebre bestretes i altres quantitats pendents de pagament per part de la Generalitat, d'on es dedueix un baix nivell de reivindicació.

Per la resta, en el capítol d'ingressos es fan constar aportacions que no es poden garantir, com són les de el Conveni de Carreteres i el projecte de Centre d'Interpretació de s'Enclusa (6,8 milions d'euros), que depenen de l'aprovació d'aquestes partides en els futurs pressupostos de l'Estat. Villafranca considera que les previsions de l'Consell tenen molt a veure amb tècniques de maquillatge pressupostari.

Els pressupostos anuncien la intenció de recórrer a endeutament, per un import de 1,85 milions d'euros. Villafranca ha criticat aquesta decisió primer pel baix nivell de compliment en l'execució de l'pressupost i en segon terme ja que no sembla raonable recórrer al deute i comprometre els propers exercicis en un panorama d'incerteses.

DESPESES

Augment en la despesa de personal (cap. 1) en un 7,48%, per valor d'1.652.269,46 €. Aquestes partides se situen ja més de cinc milions per sobre de el cost que suposaven l'any 2015, cosa que evidencia un eixamplament de l'estructura organitzativa de Consell.

Creixen també les despeses corrents, (cap. 2) en un 9,42%, per valor de 1.355.506,58 €.

I com a suma de tot això, el projecte de pressupost per al 2020 destina 3.007.776,04 € addicionals a les despeses fixes que es van comptabilitzar en 2019.

Villafranca ha criticat una gestió que a més comença a acusar la factura d'haver acceptat les competències en Promoció Turística amb una dotació econòmica insuficient. EL Consell de percebre 1,4 milions i gastarà 1,56 en aquest concepte, amb l'agreujant que la dotació serà regressiva en els propers exercicis.

Manca d'inversió en zones turístiques i la pèrdua d'aportacions de l'Impost de Turisme Sostenible, són així mateix altres elements que denuncia el Grup Popular, d'aquí a uns pressupostos opacs en els quals falta descripció a les partides econòmiques i dediquen quantitats importants (430.000 euros) a estudis i projectes indefinits.

INVERSIONS El projecte de pressupost presenta una reducció xifres globals d'inversió (cap.6 i cap. 7) respecte a 2019. Concretament, al 2019, els capítols 6 i 7 ascendien 32.816.025,80 € i, en el pressupost de 2020, la xifra s'eleva a 32.409.816,39 €. La variació ens dóna una reducció de 406.209,41 €.

9 de desembre de 2019

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa