Rehabilitació de la Torre de defensa de Sanitja, Es Mercadal

Rehabilitació de la Torre de defensa de Sanitja, Es Mercadal Entitat que presenta el projecte:
Consell Insular de Menorca

Territori:
Es Mercadal (Menorca)

Import concedit:
250.116,41 €

Any de convocatòria:
2016

Descripció del projecte:
El projecte de rehabilitació de la Torre de defensa de Sanitja a Es Mercadal
consisteix en restaurar-ne la torre amb la finalitat d’aconseguir tres
objectius: d’una banda, paralitzar el deteriorament que ha estat patint en els
darrers anys, d’altra banda refer els elements originals i, finalment, retornar
l’aspecte original i actual en l’interior per tal d’evitar l’entrada d’aigua.
És una torre de defensa costanera britànica construïda durant els primers anys del segle xix.
Es troba en greu perill de col·lapse. Es tracta d'un bé de titularitat pública, ja que pertany a la
Demarcació de Costes. Igual que la torre de Rambla, constitueix una fita paisatgística
important en una de les zones més emblemàtiques de l'illa i, en aquest cas, més visitades.
Els objectius del projecte de restauració de la torre de defensa anglesa de Sanitja són tres:
en primer lloc paralitzar el deteriorament actual al qual està sotmesa; en segon lloc,
aconseguir l'aspecte que tenia originalment i posar al seu lloc les pedres existents al seu
voltant, i en tercer lloc actuar a l'interior de la torre a fi d'evitar l'entrada d'aigua de pluja i
refer tots els elements originals que es troben deteriorats.
Les fases del projecte són les següents:
1 - Es pretén restaurar tot el parament exterior, inclosa la substitució i la col·locació de les
noves peces de marès als encadenats, als arquitraus i les llindes de les portes i les
finestres, amb la finalitat de recuperar l'aspecte que tenia en el seu estat original. També es
vol restaurar tota la barana de la plataforma superior i el paviment de la coberta. Finalment,
es pretén recuperar el matacà i l'estructura de pujada a la coberta, que està caiguda i
amuntegada en el terreny circumdant.
2 - Es proposa reconstruir la volta que suporta el pis d'enmig i fer un paviment nou amb
morter. Així mateix, consolidar l'accés original, encara que, una volta restaurada la torre, s'hi
haurà d'accedir per una escala manual.

3 - Es recuperaran les dependències de la planta baixa, però deixant-hi únicament dos
espais en lloc de tres i insinuant la paret que hi havia originalment i que separava un dels
espais en dos, que actualment ja no existeix i d'aquesta manera quedarà explicada. En
aquesta planta es mantindrà, des de l'interior, l'accés actual al mateix nivell del terreny,
encara que no serà perceptible des de l'exterior, per si en un futur es decideix donar un ús a
la torre.
En totes les actuacions es preveu la participació d'un professional de l'arqueologia.
Com a criteri d'intervenció, sempre que sigui possible s'utilitzaran els elements constructius
que es trobin en el terreny i que s'hagin conservat; però si cal incorporar-hi elements nous,
encara que estigui provada la seva existència, se seguirà el criteri de la distingibilitat i
s'utilitzaran materials moderns com l'acer patinable o Corten, de la mateixa manera que s'ha
fet en la restauració d'altres torres, tot això amb l'objectiu de permetre una lectura
pedagògica del conjunt.

Finalitat:
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa