Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls

Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls Entitat que presenta el projecte:
Consell Insular de Menorca

Territori:
Menorca

Import concedit:
260.695,99 €

Any de convocatòria:
2016

Descripció del projecte:
Aquest projecte consisteix en elaborar un estudi i identificar els punts erosius
del Camí de Cavalls de l’illa de Menorca. L’estudi conté una proposta
d’aplicació de mesures de gestió dirigides a pal·liar els processos erosius que
es detecten al llarg del tram analitzat.
El Camí de Cavalls és un camí històric que circumval·la l’illa de Menorca i que fou construït
amb finalitats militars a l’època de la dominació francesa. Amb el pas del temps, el seu
traçat es va anar perdent progressivament a causa del creixement urbanístic litoral i del
tancament del seu pas per algunes finques privades.
L'any 2000 el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 13/2000, de 21 de desembre, del
Camí de Cavalls de Menorca, que el declara «sotmès a la servitud pública de trànsit i, en
conseqüència, és lliure, públic, d’accés i utilització gratuïts» i que atorga al Consell Insular
de Menorca «les actuacions i potestats administratives en relació amb el Camí de Cavalls».
Fruit d’aquesta Llei, el 2003 la Comissió Insular d’Urbanisme de Menorca aprovà el Pla
Especial del Camí de Cavalls de Menorca, que va determinar el traçat del Camí de Cavalls i
en regulà els usos. Entre els anys 2008 i 2012 es va delimitar el Camí sobre el terreny i s'hi
van dur a terme les obres d’obertura, fitació i equipament.
El 2012, el Camí de Cavalls va obtenir l’homologació com a sender de gran recorregut, amb
el codi GR 223. La singularitat i la condició paisatgística del Camí de Cavalls, a més
d'atorgar-li la declaració com a GR, l’han situat en els circuits internacionals de turisme actiu,
amb la creació d’un nou producte turístic.
El Camí de Cavalls, GR-223, transcorre per la major part del perímetre litoral de Menorca i
travessa gairebé la totalitat dels ecosistemes que es troben representats a l’illa, en els quals
destaquen els aspectes abiòtics i biòtics.

El Camí de Cavalls, com a producte recent d'ús i recreació del medi natural, ha patit en els
darrers anys tot un seguit d'impactes morfològics de tipus erosiu.
Així, en una primera fase de desenvolupament del Pla d’actuacions de gestió i recuperació
del Camí de Cavalls, es proposen les accions següents com a mesures per a corregir
l'origen d'aquests processos erosius:
- El Camí de Cavalls presenta gran quantitat de punts erosius que cal gestionar per tal de
millorar el conjunt de la traça. Molts d’aquests punts erosius requereixen de tècniques
tradicionals per a la seva recuperació. S’actuarà en la recuperació dels empedrats existents
i, en els punts de prioritat alta, en la formació de talls d’aigua, escalons i empedrats
mitjançant tècniques tradicionals de pedra en sec.
- Es presenta com una sola infraestructura sense connexió ni senyalització cap a altres vials
o camins públics, que permetin la creació d’una xarxa de camins per distribuir els usuaris
sobre el territori. És per això que es considera necessària la creació d’una xarxa de camins
que tenguin com a producte estrella el Camí de Cavalls, i és amb aquest objectiu que
s’elaborarà un catàleg de camins públics.

Finalitat:
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa