Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:

A) Informació sobre el Consell Insular
Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca

A) Informació sobre el Consell Insular

 

Resultats de l'Índex de transparència de les diputacions 2013 (INDIP), segons l'enquesta elaborada per Transparencia Internacional España:


A) INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL INSULAR

A1) Informació sobre els càrrecs electes i el personal del Consell Insular

1. S'especifquen les dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels consellers i les conselleres.

2. S'especifiquen les adreces electròniques del president i dels consellers i les conselleres.

3. Es publiquen la relació de càrrecs / llocs de confiança del Consell Insular i l'import individual o col·lectiu, actual i si escau futur, de les seves retribucions.

4. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de llocs de treball (RPT) del Consell Insular, amb especificació anual de les dotacions cobertes i vacants dels empleats públics, així com de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball. 

5. Es publiquen el règim de dedicació dels càrrecs electes i les seves retribucions (2013, 2014 i 2015)

6. Es fa pública (i queda emmagatzemada a la web) l'agenda d'activitats i visites dels alts càrrecs i dels consellers i les conselleres.

7. Al web hi ha un espai per als distints grups polítics representats al Consell (perquè puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i les seves recomanacions).


A2
) Informació sobre l'organització i el patrimoni del Consell Insular

8. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats o adscrits al Consell Insular.

9. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits al Consell Insular

 

10. Es publica l'Inventari de béns i drets del Consell Insular

    11. Es publiquen de forma actualitzada i completa la Relació de llocs de treball (RLT) o les plantilles de personal dels organismes autònoms, els ens dependents, els consorcis i les societats provincials.
  • Institut Menorquí d'Estudis (IME)  
  • Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM)
  • Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)
  • Consorci Sociosanitari de Menorca
  • Consorci de Residus i Energia de Menorca 
  • Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca
  • Fundació Destí Menorca


A3) Informació sobre l'estructura del Consell Insular i l'illa

12. Es publiquen els reglaments orgànics del Consell Insular i la resta de normativa de desplegament de la seva capacitat d'autoorganització.

13. Es publiquen la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què participa el Consell Insular  (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços als seus webs.

14. Es publica un cens de demarcacions i entitats de l'illa (i la seva respectiva població):
a) Partits judicials: Maó / Ciutadella
b) Municipis
Nota: A Menorca no existeixen ni mancomunitats ni altres entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM)

15. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de l'illa: piràmides de població, renda per càpita, índex de desocupació, % de superfície forestal, % de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà, entre d'altres.

16. Es publica informació mediambiental, educativa i sobre assistència social
(atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de l'illa.
Nota: El Consell Insular no competències en educació.


A4) Informació sobre normes i institucions
de l'illa

Es divulga informació dels òrgans de govern de Menorca:

17. Ordres del dia de les sessions de Ple amb antelació a la data de celebració.

18. Actes o acords íntegres del Ple.

19. Actes o acords íntegres de les sessions de la Junta de Govern (Consell Executiu).

20. Es publiquen i es mantenen actualizats les Ordenances i els Reglaments propis.

21. Existeix i es publica el Codi ètic o codi de bon govern del Consell Insular (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP). NOTA: Actualment el Consell Insular no disposa d'un codi de bon govern.


 editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa